DLIT การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

        สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้กับครูผู้สอน
โรงเรียนละ 1 คนจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 17 กันยายน 2557 เพื่อที่จะนำไปขยายผลให้กับคุณครูผู้สอน
ในแต่ละโรงเรียนต่อไป โดยวิทยากรแกนนำที่ผ่านหลักสูตร Train The Trainer ของ สพฐ.
https://sites.google.com/a/sornorsurin1.net/www/home/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%951.jpg

1. กรอกข้อมูลรายงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

2. กรอกข้อมูลรายงานระบบประกันคุณภาพภายใน(ด้านผู้เรียน) 

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 287 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด