Kajakk

Kajakkutleie

lagt inn 24. mar. 2015, 13:12 av Admin Sørengasameie   [ oppdatert 16. jun. 2015, 01:40 ]

Ønsker du å kjøpe en eller flere leieretter til utleiekajakkene vi har i sameiet?

Før du melder interesse for leierett ber vi om at du leser og setter deg inn i retningslinjene for kajakkutleie. De finner du her.

For nybegynnere vil vi anbefale at man minimum tar et introduksjonskurs. Det finnes mange tilbydere for slike kurs og det koster ikke mye. Du kan lese mer om hva et slikt kurs inneholder her

Innmelding av interesse for leierett må gjøres av seksjonseier til kajakkgruppen på mail: kajakk@sorengasameie.no

I denne mailen er det viktig at du oppgir navn, telefonnummer og seksjonsnummer (eller evt. bolignummer, eks.: B402).

KAJAKKBOOKING:
Link til booking av utleiekajakk finner du her.

Styrevedtak vedr. depositum og innkjøp av lånekajakk

lagt inn 20. mar. 2013, 12:48 av Admin Sørengasameie

Depositum (kr. 3 000 pr medlem) tilbakebetales da USBL ikke vil ha depositumskontoer. Leia er satt ned til kr 1000,- pr år da utgiftene er veldig lave på drift av kajakkrommet.
 
Deler av overskudd i fra årsavgiften skal nå benyttes til innkjøp av en lånekajakk.

Retningslinjer kajakkplass

lagt inn 20. mar. 2013, 12:43 av Admin Sørengasameie   [ oppdatert 21. apr. 2015, 05:06 ]

1. Kajakkrommet skal benyttes til lagring av kajakker for seksjonseiere i Sørenga 1 Sameie. Det er ikke anledning til lagring av annet utstyr om ikke plassen tillater det. Styret utpeker en gruppe bestående av 3-5 sameiere (hvorav minst 1 sitter i styret). Denne gruppen defineres som «Kajakkgruppen».


2.  Inntil 4 kajakkplasser settes av til felleskajakker som kan leies. Se egne retningslinjer for dette.


3. Kajakkgruppen foretar tildelinger av kajakkplasser. Tildeling av fast plass i kajakkrommet skjer fortløpende etter «førstemann til mølla prinsippet» så lenge det er ledige plasser tilgjengelig. Dersom det ikke er ledige plasser opprettes venteliste. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for mottatt ønske om kajakkplass. Kajakkgruppen fører ansiennitetsliste over tildelte kajakkplasser og venteliste for de som ønsker plass. Innmelding av interesse for leie av kajakkplass skjer skriftlig (e-post godtas) til kajakkgruppen (kajakk@sorengasameie.no) innen 31. mars hvert år. Tildeling av plasser skjer så ved oppstart av ny sesong som er definert til å være 1. april hvert år.

Du betaler 1 år leie uansett når du har fått plass første året.


4. Leieperioden for den første leieperioden man får tildelt er i utgangspunktet 3 år men kan forlenges med ett år av gangen dersom det er ledig kapasitet i kajakkrommet.


5. Ansiennitet opptjenes fra 1. april hvert år. Alle som har plass i perioden 1. april til 15. oktober får 1 år med ansiennitet. Det skilles kun på sesong når det gjelder opptjening av ansiennitet (En som fikk plass 1. august 2014 har lik ansiennitet som en som fikk plass 1. mai 2014). Dersom det er personer på venteliste er det den/de som etter sin første 3 års leieperiode har høyest ansiennitet, som må vike sin plass. Har en person hatt kajakkplassen i 4 sesonger så har denne personen 4 år med ansiennitet, en person som har hatt plass i 5 sesonger har 5 år, osv. Ingen kan miste sin plass før denne personen har minimum 3 år med ansiennitet. I de tilfeller folk har lik ansiennitet vil loddtrekning avgjøre hvem som mister sin plass. Det er alltid de med høyest ansiennitet som mister sin plass først. Den/de som mister sin plass blir satt nederst på ventelisten.


6. Det innvilges maksimalt én plass/leierett i kajakkrommet for hver eierseksjon. Hvis det er rikelig med ledige plasser, kan kajakkgruppen gi dispensasjon til at én seksjon kan leie inntil to plasser. En slik dispensasjon kan inndras med 2 måneders varsling.7. Leietakere som ikke har benyttet sin tildelte kajakkplass innen 2 måneder etter tildeling, mister plassen. Styret setter også krav til aktiv bruk i hele leieperioden og leietakere som har kajakk/kajakkplass som ikke er i bruk, mister plassen. Deretter går plassen til neste på ansiennitetslisten (ventelisten).8. Hver leier betaler et årlig beløp pr. plass på kr 1.200,- som leie til sameiet. Dette inkluderer også 1 stk. leierett til utleiekajakk. Det følger også dugnadsplikt med leieforholdet, begrenset til en dugnad, knyttet til kajakkrommet, i året. Styret i sameiet fastsetter årlig leiesum. Manglende innbetaling av leiesum innen gitt tidsfrist fører til opphør av leieforholdet.


9. Leieretten kan ikke overdras eller fremleies.


10. Leier må selv forsikre eget utstyr og sameiet tar ikke ansvar for utstyr som er lagret i kajakkrommet. Kajakkrommet skal administreres av kajakkgruppen. Kajakkgruppen kan instrueres av styret i sameiet.


11. Båter skal merkes med eiers navn i cockpit og med båtplassnummer utvendig på lett synlig sted.


Undertegnede forplikter seg til å følge retningslinjene. Nøkkel til kajakkrommet er mottatt.
Dato                       Nøkkel nr.:                  Leil.nr.                        Signatur eier av kajakk

Venteliste

lagt inn 24. jun. 2012, 00:18 av Admin Sørengasameie

Ønsker du plass til kajakk? Kontakt styret v/ Sissel Plejdrup.

Retningslinjer for kajakkrommet, Sørenga Bt1

lagt inn 14. jun. 2012, 07:12 av Admin Sørengasameie

Vedtatt av styret 13. juni 2012

 • Sørenga Bt 1 sameie stiller kajakkromlokalene til disposisjon for brukerne som etter søknad har fått innvilget plass.
 • Sameiet har ikke ansvar for kajakker og annet utstyr. 
 • Alt utstyr plasseres i rommet på brukernes ansvar. Brukerne må selv tegne eventuell forsikring for kajakker og annet utstyr
 • Nøkkel utleveres mot signatur til brukere etter at innskudd og leie er betalt. Det vil bli egne nøkler for kajakkrommet.
 • Det er ikke plass til de største kajakkene på markedet, og det henstilles til de som ikke allerede har anskaffet kajakk om å begrense lengden til 5,20 m eller mindre
 • Det gis kun anledning til oppbevaring av kajakker, ikke andre båttyper
 • Kajakken må merkes med navn og tel nr, lett synlig når den er lagret
 • Det vil i utgangspunktet Ikke være faste plasser for kajakkene, kan bli revurdert når vi har fått mer erfaring
 • Utstyr som åre, vest etc kan kun lagres oppe i eller på kajakken, ikke andre steder i rommet
 • Det vil være anledning til å låse fast kajakken i stativet
 • Noen av plassene må muligens omrokere ”parkerte” kajakker litt for å få egen kajakk ut/inn – vær i så fall forsiktig, husk at noen av kajakkene er laget av materiale som lett kan ta skade.
 • Vannslangevogn vil være plassert i kajakkrommet. Slangen kan kobles til vann via spring på utsiden av døren. Husk å sette slangevognen inn i rommet etter bruk.
 • Kommunikasjon mellom brukerne vil i hovedsak foregå via email. Det vil også bli satt opp en oppslagstavle; følg med på den.
 • Det henstilles til alle om å holde rommet pent og ryddig
 • NB! Rommet må alltid låses etter bruk. NB!

Møte om kajakkrommet 7. juni 2012

lagt inn 8. jun. 2012, 00:54 av Admin Sørengasameie

Referat
 
Flytebrygge kommer ca 10.6.2012
 
Styret har bedt om at sjøbunnen i kanalen blir ryddet
 
Det vil bli bestilt ny sylinder med egen nøkkel til kajakkrommet. Denne utleveres mot signatur til brukere etter at innskudd og leie er betalt (så snart sylinderen er skiftet),
 
Innskuddet/innmeldingsavgiften er kr 3000,-, årsleie kr 1200,-
 
Leien for inneværende år settes til 600,- og vil gjelde for perioden 1.7.2012 til 1.2.2013. Alle får tilsendt giro fra USBL
 
Retningslinjer for øvrig, se forslag i innkalling til årsmøtet. Disse ble vedtatt.
 
Det gis kun mulighet til oppbevaring av kajakker
 
Styret ber SU om at rommet tømmes for verktøy etc snarest mulig
 
Øverst på venstre vegg(sett utenfra) vil det komme et rør for fettutsuging
 
Ved opptelling ble det fastslått det er plass til mellom 20 og 25 kajakker. Dvs at alle som har meldt sin interesse pr.d.d. har fått plass.
 
Kajakkrommet er ikke så dypt som vi kunne ønske, og noen av plassene må muligens omrokkere ”parkerte” kajakker litt for å få sin egen kajakk ut/inn.
 
Rommet er ikke helt klart, men kajakker kan nå settes inn om noen skulle ønske det.

Brukergruppe

Disse har påtatt seg oppgaven:

 • Paul Bencze
 • Dan Even Åsli
 • Øystein Eliassen
 • Rudolf Pettersen
 • Marcus Helland

Kontakt: kajakk@sorengasameie.no

Oppgaver
 • Gruppa avholder et møte i kajakkrommet den11.6. kl.19
 • Det er ønskelig at de kommer med et forslag til regelverk for bruk av rommet og sikkerhet til neste styremøte den 13.6
 • Gruppa kjøper inn vannslange med oppheng
 • Tavle?

Møte vedr. kajakkrommet den 7.6

lagt inn 31. mai 2012, 15:34 av Admin Sørengasameie

Agenda:
- Informasjon om styrets arbeid vedr. kajakkrommet
- Befaring
- Type båt, kun kajakk?
- Brukerstyre: Brukerstyrets mandat og oppgaver, Valg av brukerstyre
 
Sissel Plejdrup

1-7 of 7