Nyheter‎ > ‎

Siste sjanse til å hindre privatisering av småbåthavna på Sørenga

lagt inn 30. jan. 2014, 12:34 av Admin Sørenga Båtforening
Vi ønsker at Byråden må gripe inn i situasjonen rundt småbåthavna på Sørenga.
Jeg representerer 130 medlemmer fra hele Oslo som mener det bør bli en kommunal båtforening på Sørenga.

En rekke uheldige omstendigheter har ført til en situasjon som ikke er i tråd med byrådets overordnede retningslinjer og strider mot prinsippene i reguleringsplanen.

Området det er snakk om er E-14 på sørengautstikkerens østside. Regulert til «Offentlig trafikk område i sjø, småbåthavn» .

Saken i korte trekk:

2003 - 22. 05  : Reguleringsplanen Godkjent av Bystyret og MD

2003 - 30. 06  : Infrastrukturavtalen OK og BI

2007 - 30. 11  : SUs kjøpekontrakt m Hav Eiendom

2009 - 07. 10  : Kommunerevisjonen gransker Hav eiendom

2009 - 17. 11  : Rapporten behandles i Kontrollutvalget

2011 - 04. 11  : SU sender forslag til erklæring vedr småbåthavn

2011 - 10. 11  : Bymiljøetaten, anbefaler oppstart av Sørenga båtforening

2011 - 22. 11  : Småbåtutvalget reagerer, vil ha kommunal båtforening

2012 - 24. 01  : Sørenga Båtforening konstituerende møte

2012 - 25. 04  : Hav eiendom tinglyser Bruksrettserklæring for SU

Årsaken til floken ligger tilbake i tid.
Etter at Fjordbyen ble vedtatt måtte styret i Oslo havn sette i gang eiendomsutvikling gjennom Hav eiendom. De valgte en av datidens mest vellykkede eiendomsutviklere, Urbanium Consultings Espen Pay, som leder av Hav eiendom.  Hav eiendom solgte Sørengautstikkeren til Sørenga utvikling i 2007.

Det ble en del oppstyr i pressen om salgsprosessen og kontrakten.

Kommunerevisjonen lager en rapport som behandles i Kontrollutvalget.

Kommunerevisjon mener Pay fikk for fritt spillerom da han forhandlet frem kjøpsavtalen med Sørenga Utvikling AS. I innkallingen til Kontrollutvalgets behandling av saken står det blant annet:

 «Selskapets styre har … i liten grad hatt fokus på systematisk arbeid med planer for virksomheten, instrukser for daglig leder, etiske retningslinjer og andre forhold …. Selskapet hadde ikke etablert tilfredsstillende intern kontroll på økonomiområdet……Undersøkelsen reiser imidlertid spørsmål ved havnestyrets behandling av saker vedrørende HAV Eiendom AS ….risikerer å pådra seg et rettslig og økonomisk ansvar …»

Dette gjenspeiles i kjøpekontrakten. Sørenga utvikling kjøpte rettighetene til å bygge ut og etablere en lokal båtforening med båtplasser reservert boligkjøpere på eiendommen.

Dette er i strid med Oslo kommunes faste praksis for anleggelse og organisering av småbåthavner.

Det står også at selger dvs Hav Eiendom: » ….forplikter seg aktivt til at en slik båtforening kan etableres, herunder ved å samtykke til hensiktsmessig adkomst, tinglysning av nødvendige erklæringer, påvirke andre organer i nødvendig grad, innhentelse av eventuelt samtykke/godkjenning fra Oslo Havn KF etc. «

Hav Eiendom har her inngått en avtale som synes å forplikte de til å medvirke til noe som er i strid med vedtatte planer. 

Kontrakten legger også opp til at Hav Eiendom skal tinglyse heftelser på fremtidig kommunal grunn (Havnepromenaden) i strid med prinsippet i infrastrukturavtalen om at grunn som tilbakeføres til kommunen skal skje uten heftelser. Denne heftelsen ble tinglyst 25.04.2012

Prinsippet om heftelsesfri tilbakeføring er etter det vi oppfatter fra Eby, konsekvent fulgt i alle saker hittil. 

Dette prinsippet er nå brutt av Hav og vil etter vårt syn skape en svært uheldig presedensvirkning dersom slike nye heftelser må aksepteres av kommunen.

Om ikke Byråden griper inn vil det innebære en privatisering av område utenfor promenaden som ikke er tilsiktet, og klart i strid med overordnete politiske føringer om en allment tilgjengelig strandsone og at sjøen skal være tilgjengelig for alle.

Tirsdag 28.januar møttes Eby og Sørenga Utvikling for å finne frem til en minnelig løsning. SU foreslår at båtplassene ikke selges, men leies ut på det åpne marked.

Dette åpner for omgåelse av reguleringsplanen.

 
- De kan selektivt leie ut til beboere på Sørenga, Hvem vil kontrollere det?
- De kan leie ut i 100år med rett til fornying. Som en festekontrakt.
- De kan skille ut småbåthavna i eget selskap og selge det i deler med servitutt om utleie.
- De kan selge leierettene.
- De kan sette opp parkometer å la Europark drive virksomheten. Det finnes et slikt anlegg i Horten.

Men reguleringsplanen intenderte IKKE; Marina, IKKE Gjestehavn med ”parkeringsplasser” for småbåter.

Det vil likevel være privatisering som er i strid med overordnete politiske føringer.

Vi oppfatter at hensikten med reguleringsplanen er å sikre at sjøområdet utenfor Sørenga ikke blir privatisert og at det etableres flere småbåtplasser til glede for byens befolkning.

”Småbåthavn” forbindes av de fleste med en ”Båtforening”.

Der båtforeningene er etablert, hvor kaia/strandsonen er kommunal grunn, kalles gjerne ”kommunal båtforening”. I Oslo Kommune reguleres de ”kommunale båtforeningene” gjennom Oslo Kommunes Småbåtutvalg . 

Byrådets plan om Fjordbyen er populær i Oslo. Folket liker planen om økt allmenn tilgjengelighet til fjorden.

Selv om de som ble satt til å gjennomføre byrådets ide om Fjordbyen ikke følger byrådets overordnede retningslinjer og sågar vikler seg inn i reguleringsstridige kontrakter fordi internkontrollen ikke fungerer, så er det på tide at politikerne kommer på banen og rydder opp.

Byråden er overordnet organ og når det skjer feil i administrasjonen så ikke byrådets politiske intensjoner blir fulgt, så  må det utøves ledelse og evne til handling, slik at det blir slik byrådet intenderte i reguleringsplanen. Derfor ber vi Byråden om følgende:

  1. Den tinglyste heftelsen slettes før havnepromenaden tilbakeføres til Oslo kommune
  2. Byrådet bør derfor instruere Hav Eiendom (gjennom Oslo Havn) om å bli enige med Sørenga Utvikling om å få slettet heftelsen. Dette bør de (Hav og SU), gjøre frivillig da kontrakten på dette punkt er tvilsom både i forhold til reguleringsplanen og praksis om at havnepromenaden skal tilbakeføres heftelsesfritt
  3. Evt bør Byrådet eller Hav Eiendom yte kompensasjon til kjøper eller ekspropriere heftelsen slik at overordnet politiske føringer og reguleringsplan oppfylles.
 
Med vennelig hilsen
 
Bjørn Eggen
Styreleder
 
Sørenga båtforening
Tvetenveien 55
0666 Oslo
Tlf 93000672

Comments