กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
นางสาวบุญช่วย  ชุษณะวัคคีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

                                                       
                                            
                                          นายรัตนปกรณ์  ธนันทา                                 นางสาวปารมี  ศิรวัชรินทร์


                     
                                                   
                                                                        
            นายสรากร คูทรัพย์เจริญ