กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวธัสยาวัลณ์  สุทธิ์ภัสเกษม 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                                              

                                                 นายธีระพงษ์ ประพฤติกิจ                             นางอุทัยวรรณ  งามจันทราทิพย์                                   

   
                                      
                                            
                                            นายสุเมธ ขุนพิชัย                                       
นางสาวสุวิมล  
ทองเรือนเหมือน