งานนโยบายและแผน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน

แผนงาน (Program) หมายถึง กลุ่มของโครงการหลายโครงการ


โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องอาศัยทรัพยากรในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ โดยต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ  การดำเนินการโครงการต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหา ค้นหาโอกาส เลือกแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้ หรือวิถึทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินผลโครงการ