ฝ่ายบริหารงาน

 นางปิยนุช  โรจนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์


 
  
นายธีระพงษ์ ประพฤติกิจ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
 
  นางควนคนึง  เสาม่วง 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางไพจิตร์  ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บริหารทั่วไป
 นางสาววันทกานต์  พรศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ