นายธนวันต์ เข็มทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

วีดีโอรณรงค์การขับขี่รถจักยานยนต์

ประกาศโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ปีการศึกษา 256
5

วันต้านยาเสพติดโลก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ประกาศ เรื่อง การมารับเงินค่าชุดนักเรียน และรับเงินคืนค่ากิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

โปร่งใส ตรวจสอบได้ คลิกที่นี่

การให้บริการ E-service

ช่องทางติดต่อสำหรับบุคคลภายนอก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปี