สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่เริ่มยื่นใบสมัคร
23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป