โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

ประกาศนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อและอยู่ในเขตบริการ ต้องยื่นเอกสารใบรับรองการอาศัยเพื่อยื่นสมัครเรียนในวันที่ 22-23 และ25-27 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองการอยู่อาศัย

รายละเอียดการรับสมัครประเภททั่วไป

และความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ 2 ประเภท (ดูระเบียบการสมัคร)
- ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- ประเภทความสามารถพิเศษ
**หมายเหตุกรณีสมัครในเขตพื้นที่บริการต้องใช้เอกสารรับรองเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านนักเรียนสามารถโหลดเอกสารได้จากเมนูดาวน์โหลดเอกสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับ 2 ประเภท (ดูระเบียบการสมัคร)
- ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- ประเภทความสามารถพิเศษ

----------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัครประเภทห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับ 2 ประเภท
- ประเภทห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์)---->(ดูระเบียบการ)
- ประเภทสอบ Pre-Test ความสามารถพิเศษทางวิชาการ (ทุนเรียนฟรี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับ 2 ประเภท
- ประเภทห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์)---->(ดูระเบียบการ)
-ประเภทโครงการนำร่องห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น)
- ประเภทสอบ Pre-Test ความสามารถพิเศษทางวิชาการ (ทุนเรียนฟรี)
*ผู้สมัครสอบ Pre-Test ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ----> กลุ่มบริหารวิชาการ


ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
สำหรับผู้สมัครประเภททั่วไปและความสามารถพิเศษ

1. เลือก "เมนูสมัครเรียน"

2. เลือก "ประเภทการสมัคร"

3. เลือก "ระดับชั้นที่ต้องการสมัคร"

4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชนนักเรียน 13 หลัก (ตัวอย่าง 9999999999999)

5.กรอกวันเดือนปีเกิดของนักเรียน (ตัวอย่าง 01/01/2550)

6.กดปุ่ม "กรอกใบสมัครใหม่"

7.กรอกข้อมูลในช่องที่บังคับ "แถบสีเหลือง"

8.กรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม "บันทึกใบสมัคร" กรณียกเลิกการสมัคร ให้กดปุ่ม "ยกเลิกไม่บันทึก"

9.หากนักเรียนต้องการแก้ไขข้อมูลให้ ต้องกรอกเลข 13 หลัก และ วัน/เดือนปีเกิด และเลือกปุ่ม "แก้ไขใบสมัคร"

10.หากนักเรียนต้องการพิมพ์ใบสมัคร ต้องกรอกเลข 13 หลัก และวันเดือนปีเกิดและให้กดปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร"