คำสั่งโรงเรียนวัดทรงธรรม

ที่  176 /2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

................................................................

          ด้วยโรงเรียนวัดทรงธรรม ยึดหลักการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักเรียนสนองต่อโยบายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อีกทั้งโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน โดยยุบรวมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับกลุ่มบริหารงานบุคคลและแผนงานเดิมเข้าด้วยกัน เปลี่ยนเป็นกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกำกับ ดูแลปกครองความประพฤติ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ระบุไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (1) โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

                              1. นายสมเกียรติ  ภู่เจริญ            ผู้อำนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ

                              2. นายธนู  แสงอินทร์                รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              กรรมการ

                              3. นายวีระ  ขำดวง                    รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                กรรมการ

                              4. นางสาวศรีประภา  ชมเชย        รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ         กรรมการ

                              5. นางดาเรส  แสงอินทร์              รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ      กรรมการและเลขานุการ

                              . นายสุทธิรักษ์  สุขศิริสวัสดิกุล      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                              . นางสุชาดา  อินทรมาศ              ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                              . นายกิตติศักดิ์  มากทอง              ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                              . นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม         ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่  1. อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ประสานงานและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

          2. พิจารณาร่วมให้มีคณะทำงานฝ่ายงานต่าง ๆ ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน

      1.1 นางดาเรส       แสงอินทร์            รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร-              ประธานกรรมการ

                                                   งานบุคคลและกิจการนักเรียน และครูหัวหน้าระดับชั้น ม.5

      1.2 นายสุทธิรักษ์    สุขศิริสวัสดิกุล       ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน       รองประธาน

                                                   และหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

      1.3 นางสุชาดา      อินทรมาศ           ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน       รองประธาน

                                                   และหัวหน้างานแผนงานและธุรการกิจการนักเรียน

      1.4 นายกิตติศักดิ์    มากทอง             ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน/      รองประธาน

                                                   หัวหน้างานระดับชั้น และครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1

      1.5 นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม          ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน/      รองประธาน

                                                   หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/           

                                                   และหัวหน้างานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

      1.6 นายกฤช        เชื้อแถว              หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    กรรมการ

                                         และหัวหน้างานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

      1.7 นายคงศักดิ์      ไตติลานนท์          หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด        กรรมการ

      1.8 นายสุรเชษฐ์     หิรัญสถิตย์           หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/                    กรรมการ

                                         หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง/

                                         หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศกิจการนักเรียน/     

                                         หัวหน้างานโครงการโรงเรียนสุจริต และครูหัวหน้าระดับชั้น ม.3

      1.9 นายนิพนธ์      พลอาวุธ             หัวหน้างานสารวัตรนักเรียนและจราจร              กรรมการ

      1.10 ว่าที่ร้อยโทคณิศร  ตั้งพรสมาน      หัวหน้างานรักษาดินแดน                              กรรมการ

      1.11 นางสาวนรินทร  แสนพยุห์          หัวหน้างานธนาคารความดี                            กรรมการ

      1.12 นางฉันทนา  ทองมนต์               หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน                          กรรมการ

      1.13 นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์            หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์       กรรมการ

      1.14 นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน   หัวหน้างานคณะสี                                     กรรมการ

      1.15 นายสมชาติ    หิรัญภูมิ              หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE                  กรรมการ

                                                   โรงเรียนวัดทรงธรรม                                         

      1.16 นายสัญญา    ภู่เจริญ               ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.2                               กรรมการ

      1.17 นางสาวสุภิญญา   วิโรทัยสกุล      ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.4                               กรรมการ

      1.18 นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ยิ้ม        ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.6                               กรรมการ

      1.19 นางสาวชุมนุมพร  พรหมเดช        เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน           กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่   1. วางแผน กำหนดนโยบาย การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อบริหารจัดการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการบริหารจัดการในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดทรงธรรม

2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ คู่มือนักเรียน และที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และคณะกรรมการนักเรียน

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการวินิจฉัย กลั่นกรอง กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การกระทำผิดวินัยของโรงเรียนและกระทำผิดตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม สอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะสุจริต คุณลักษณะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ทักษะชีวิต และการส่งเสริมทักษะอาชีพ

5. รายงานผลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนักเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข่าวสาร อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

6. มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในด้านกิจการนักเรียน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการยกย่องชมเชย ความดีความชอบ อย่างเหมาะสมถูกต้อง

7. ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถมาดำเนินการได้

8. ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาโรงเรียน มาสาย การลา ขาดเรียน ความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ให้อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ในกรอบอันดีงานของสังคม

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะกรรมการดำเนินงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียน

          2.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                   1. นายเฉลิมรัตน์           นาคประทุม                ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 รองประธาน

                   3. นายกิตติศักดิ์           มากทอง                    กรรมการ

                   4. นายสัญญา             ภู่เจริญ                     กรรมการ

                   5. นางสาวสุภิญญา        วิโรทัยสกุล                 กรรมการ

                   6. นางดาเรส              แสงอินทร์                  กรรมการ

                   7. นางสาววรรณรักษ์      จันทร์ยิ้ม                   กรรมการ

                   8. นางสาววาสนา         รอดเชียง                   กรรมการ

                   9. นางสาวเพ็ญลดา       พจนวัฒนพันธุ์             กรรมการ

                   10. นายพลภัทร           ลักคะติ                     กรรมการ

                   11. นายสรพงษ์           สังฆะสะ                             กรรมการ

                   12. นายสิทธิโชค           เอี่ยมบุญ                   กรรมการ

                   13. นายนิพนธ์            พลอาวุธ                    กรรมการ

                   14. นางสาวพรชนก       อารมณ์สุขโข               กรรมการ

                   15. นางสาวประภัสสร    เฉลยวาเรศ                 กรรมการ

                   16. นางสาวยศศิกา       อ่อนจร                     กรรมการ

                   17. นางสาวมุกดา         ลั่นสิน                      กรรมการ

                   18. นางสาวรัตนากร      มาศงามเมือง               กรรมการ

                   19. นางสาวสุพัตรา       สงจันทร์                             กรรมการ

                   20. นางสาวอรัญญา      ชูกรณ์                      กรรมการ

                   21. นางสาวสุปรียา       โฉมวรรณ์                  กรรมการ

                   22. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

หน้าที่   1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาระบบ

          2. จัดทำเอกสารหลักการเกี่ยวกับการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง

          3. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          4. นิเทศ ติดตามและประสานงานกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          5. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน วิธีการและผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียนและรายงานผู้บริหาร สถานศึกษา

          6. ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

          7. ประสานกับกลุ่มบริหาร วิชาการ ในการนำระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

          8. ควบคุมดูแลจัดทำสถิติ ข้อมูลการ มาเรียน ขาดเรียน มาสายของนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบันและดำเนินการ ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน

          9. ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน

          10. จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครองพบในกรณีนักเรียนไม่มาเรียนขาดเรียนบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

          11. จัดทำแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับโรงเรียน และระดับห้องเรียนโดยครูที่ปรึกษา ให้เป็นระบบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          12. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

          13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

                   1. นายกฤช                เชื้อแถว                     ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางดาเรส              แสงอินทร์                  รองประธาน

                   3. นางยาใจ                สมบัติมี                     กรรมการ

                   4. นางสุชาดา              อินทรมาศ                  กรรมการ

                   5. นายเฉลิมรัตน์          นาคประทุม                กรรมการ

                   6. นางสาวทิพวรรณ       เกษมพรมณี                กรรมการ

                   7. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                กรรมการ

                   8. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 กรรมการ

                   9. นายกิตติพิชญ์           วรโชติสุพัฒภาคิน          กรรมการ

                   10. นางสาวพรชนก       อารมณ์สุขโข               กรรมการ

                   11. นายพีรวิชญ์           ซื่อสกุลรัตน์                กรรมการ

                   12. ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6                       กรรมการ

                   13. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

หน้าที่   1. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

          2. กำหนดแผนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

          3. จัดทำปฏิทินจัดกิจกรรมอบรมที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างหลากหลาย

          4. เสนอคำสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในระหว่างการทำกิจกรรมหน้าเสาธง คาบโฮมรูม โครงการ/กิจกรรมสนองต่อนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา คาบประชุมระดับ คาบคุณธรรมจริยธรรมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

          5. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

          6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน ทั้งยังให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

          7. ดูแลพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาทิต ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องจริยธรรม และห้องเรียนรู้อื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มีความสนใจ

          8. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งยังยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในและนอกโรงเรียน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วนส่งเสริมและให้การสนับสนุนโรงเรียน

          9. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

          10. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน

          11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

                   1. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายเฉลิมรัตน์          นาคประทุม                รองประธาน

                   3. นายสิทธิโชค            เอี่ยมบุญ                   กรรมการ

                   4. นายนิพนธ์              พลอาวุธ                    กรรมการ

                   5. นางสาวพรชนก         อารมณ์สุขโข               กรรมการ

                   6. นายเสฏฐวุฒิ            ขยันกสิกร                  กรรมการ

                   7. นายรัตนสินทร์         พ่อค้า                      กรรมการ

                   8. นายสมชาติ             หิรัญภูมิ                    กรรมการ

                   9. นางสาวสุธาสิณี         อุปชิต                      กรรมการ

                   10. นางสาวทัศนีย์        บุญเผือก                   กรรมการ

                   11. นางพิมพ์พลอย        พิสัยสวัสดิ์                  กรรมการ

                   12. นางสาวเนธิตา        มูเก็ม                       กรรมการ

                   13. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล     นาคะเต                    กรรมการ

                   14. นายกิตติศักดิ์          มากทอง                    กรรมการ

                   15. นายสัญญา            ภู่เจริญ                     กรรมการ

                   16. นายสุรเชษฐ์           หิรัญสถิตย์                 กรรมการ

                   17. นางสาวสุภิญญา      วิโรทัยสกุล                 กรรมการ

                   18. นางดาเรส             แสงอินทร์                  กรรมการ

                   19. นางสาววรรณรักษ์    จันทร์ยิ้ม                   กรรมการ

                   20. นางสาวสุทธิชา       ใจมนต์                     กรรมการ

                   21. นางสาวอรัญญา      ชูกรณ์                      กรรมการ

                   22. นางสาววลีวรรณ      สร้อยบุญมา                กรรมการ

                   23. จ่าสิบตรีภัทรพงษ์     นาคะพงษ์                  กรรมการ

                   24. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

หน้าที่   1. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา

          2. ร่วมกันวางแผนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม

          3. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน

          4. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไข นักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด สื่อเสพติด และยาเสพติดในโรงเรียน

          5. จัดทำระบบข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติด และกำกับ ติดตามประเมินผลการทำงาน

          6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องปัญหาสิ่งเสพติด

          7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา หรือป้องกันตามที่เห็นสมควร

          8. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

          9. ดำเนินการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

          10. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งเสพติด

          11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

                   1. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายสิทธิโชค            เอี่ยมบุญ                   รองประธาน

                   3. นางสาวพรทิพย์        สอนพงษ์                   กรรมการ

                   4. นางสุชาดา              อินทรมาศ                  กรรมการ

                   5. นางสาวจุรีรัตน์         อุ่นตา                      กรรมการ

                   6. นายพลภัทร            ลักคะติ                     กรรมการ

                   7. นางชโลทร              วรสมุทรปราการ           กรรมการ

                   8. นางสาวทิพวรรณ       เกษมพรมณี                กรรมการ

                   9. นางสาวมุกดา           อินต๊ะจัง                             กรรมการ

                   10. นายเสฎฐวุฒิ          ขยันกสิกร                  กรรมการ

                   11. นางสาวทัศนีย์        บุญเผือก                   กรรมการ

                   12. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

                   13. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน                     กรรมการ

                   14. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน                กรรมการ

หน้าที่   1. วางแผนและดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามงาน/โครงการ โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          2. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน

          3. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน/โครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน

          4. ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน

          5. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียนและ/หรือคณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมทั้งกำกับดูแล เสนอแนะ ให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร

          6. ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลให้นักเรียนในระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

          7. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนและส่งเสริมประชาธิปไตยสนองต่อนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของงานกิจกรรมนักเรียนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          9. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน

          10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 งานสารวัตรนักเรียนและจราจร

1. นายนิพนธ์              พลอาวุธ                    ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                รองประธาน

3. นางสาวยศศิกา         อ่อนจร                     กรรมการ

                   4. นายสิทธิโชค            เอี่ยมบุญ                   กรรมการ

                   5. นางสาวพรชนก         อารมณ์สุขโข               กรรมการ

                   6. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 กรรมการ

                   7. นายสมชาติ             หิรัญภูมิ                    กรรมการ

                   8. นายเสฎฐวุฒิ            ขยันกสิกร                  กรรมการ

                   9. นางสาวประภัสสร      เฉลยวาเรศ                 กรรมการ

                   10. นางสาววันเพ็ญ       คุณวงศ์                     กรรมการ

หน้าที่   1. กำหนด นโยบาย เป้าหมาย แผนดำเนินงาน และคณะกรรมการบริหารงานสารวัตรนักเรียนและจราจร

2. จัดระบบการจราจร การใช้ยานพาหนะของนักเรียนและบุคลากรบริเวณภายในและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนให้ชัดเจนและเหมาะสม

3. จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนตามกฎจราจร และปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อย ด้านความประพฤติและการจราจร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. กำกับ ดูแล รณรงค์นักเรียน ครูและบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและเคารพกฎจราจร

5. ควบคุมและ/หรือ ให้มีมาตรการการเข้า-ออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน ร่วมกับครูเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น

6. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. มีระบบการบันทึกข้อมูลตรวจสอบได้ และจัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8. ประเมิน สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทราบต่อไป

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.6 งานกิจกรรมนักเรียน

1. นายสุทธิรักษ์           สุขศิริสวัสดิกุล             ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล      นาคะเต                    รองประธาน

3. นายกฤช                เชื้อแถว                    กรรมการ

                   4. นางสาววันเพ็ญ         คุณวงศ์                     กรรมการ

                   5. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                 กรรมการ

6. นางนันทวัน             อิงพงษ์พันธ์                กรรมการ

7. นางพิมพ์พลอย         พิสัยสวัสดิ์                  กรรมการ

8. นายเรวัตร              ใบแก้ว                     กรรมการ

9. นางสาววนิดา           ทักษ์คีรี                     กรรมการ

10. นางสาวอุดม          พลเยี่ยม                    กรรมการ

11. นายกิตติพิชญ์         วรโชติสุพัฒภาคิน          กรรมการ

12. นางสาวสินีนาถ       โอชา                       กรรมการ

13. นางสาวยศศิกา       อ่อนจร                     กรรมการ

14. นางสาวพรชนก       อารมณ์สุขโข               กรรมการ

15. นายสิทธิโชค          เอี่ยมบุญ                   กรรมการ

                   16. นายนิพนธ์            พลอาวุธ                    กรรมการ

17. นายสมชาติ           หิรัญภูมิ                    กรรมการ

18. นายวรเดช            ยศวัฒนะกุล               กรรมการ

                   19. จ่าสิบตรีภัทรพงษ์     นาคะพงษ์                  กรรมการ

                   20. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

หน้าที่   1. ประชุมและวางแผนการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน

          2. ประสานงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายของสถานศึกษา

          3. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและชัดเจน

          4. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตามนโยบายของโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

          5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน และสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาด้วย

          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.7 งานเครือข่ายผู้ปกครอง

1. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางสาวจุรีรัตน์         อุ่นตา                      รองประธาน

                   3. นางสาววันเพ็ญ         คุณวงศ์                     กรรมการ

                   4. นางสาวอุดม            พลเยี่ยม                    กรรมการ

                   5. นางสาวพรชนก         อารมณ์สุขโข               กรรมการ

                   6. นายนิพนธ์              พลอาวุธ                    กรรมการ

                   7. นางสาวปวีณา สังข์ประเสริฐ              กรรมการ

                   8. นางสาวรัตนากร        มาศงามเมือง               กรรมการ

                   9. นายเลิศพิสิฐ            กิตติเฮงตระกูล             กรรมการ

                   10. ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6                      กรรมการ

                   11. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

                    12. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน                      กรรมการ

หน้าที่   1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน

          2. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียน

          3. ประสาน วางแผน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

          4. ประสานกับหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครอง

          5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ

          6. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน

          7. จัดประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน

          8. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง

          9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.8 งานรักษาดินแดน

1. ว่าที่ร้อยโทคณิศร       ตั้งพรสมาน                ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายสาธิต               วรสมุทรปราการ           รองประธาน

                   3. นายนิพนธ์              พลอาวุธ                    กรรมการ

                   4. นายสิทธิโชค            เอี่ยมบุญ                   กรรมการ

                   5. นางเพียงใจ             พงษ์ยิ้มแย้ม                กรรมการ

หน้าที่   1. กำหนดให้มีครูผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนรักษาดินแดน เกี่ยวกับการเข้าศึกษาวิชารักษาดินแดน (รด.) สำหรับนักเรียนชายและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ

2. ประชุมวางแผน และประสานความร่วมมือกับโรงเรียนรักษาดินแดน (รด.) ที่เกี่ยวข้องกับการนำนักเรียนเข้าสมัคร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การเข้าศึกษาวิชาทหาร (นศท.) การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคสนาม

3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

4. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานรักษาดินแดนร่วมกับโรงเรียนรักษาดินแดน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา

5. พัฒนาบุคลากรงานรักษาดินแดนอย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดหาชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและกำกับติดตามดูแลให้นักศึกษาวิชาทหารมีการแต่งชุดเครื่องแบบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการเข้าศึกษาวิชาทหาร

7. จัดทำสารสนเทศ เพื่อรายงานที่ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนทราบ

          8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.9 งานแผนงานและธุรการกิจการนักเรียน

1. นางสุชาดา              อินทรมาศ                  ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

2. นางสาวณัฏฐ์กานต์     ธัชกุลสุวรรณ               รองประธาน

3. นางสาวอรัญญา        ชูกรณ์                      กรรมการ

4. นางสาวเพ็ญลดา       พจนวัฒนพันธุ์             กรรมการ

                   5. นางพิมพ์พลอย         พิสัยสวัสดิ์                  กรรมการ

                   6. นางสาวชุมนุมพร       พรหมเดช                  กรรมการ

                   7. นางสาววิรัชฎากร      วงศ์กาฬสินธ์               กรรมการ

หน้าที่   1. ประสานงานกับบุคลากร กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามนโยบายของสถานศึกษาในกลุ่มงานกิจการนักเรียน

          2. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน และร่วมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณจัดให้มีการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปี หรืองาน/โครงการที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการประจำปีในกลุ่มงานกิจการนักเรียน

          3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะจากครูและบุคลากร ลูกจ้างประจำ นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสม

          4. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ และวางแผนดำเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

          5. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานกิจกรรม เพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          6. วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน รายงานให้รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน

          7. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ

          8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.10 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

                   1. นายเฉลิมรัตน์          นาคประทุม                ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                รองประธาน

                    3. ว่าที่ร้อยโทคณิศร       ตั้งพรสมาน                กรรมการ

                    4. นายสิทธิโชค            เอี่ยมบุญ                   กรรมการ

                   5. นายนิพนธ์              พลอาวุธ                    กรรมการ

                   6. นางสาวพรชนก         อารมณ์สุขโข               กรรมการ

                   7. นางพิมพ์พลอย         พิสัยสวัสดิ์                  กรรมการ

                   8. นางสาววันเพ็ญ         คุณวงศ์                     กรรมการ

                   9. นายกิตติศักดิ์            มากทอง                    กรรมการ

                   10. นายสัญญา            ภู่เจริญ                     กรรมการ

                   11. นายสุรเชษฐ์           หิรัญสถิตย์                 กรรมการ

                   12. นางสาวสุภิญญา      วิโรทัยสกุล                 กรรมการ

                   13. นางดาเรส             แสงอินทร์                  กรรมการ

                   14. นางสาววรรณรักษ์    จันทร์ยิ้ม                   กรรมการ

                   15. นางสาวสุธาสิณี       อุปชิต                      กรรมการ

                   16. นางสาวจริยาวรรณ   ศรีสวัสดิ์                    กรรมการ

                   17. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล     นาคะเต                    กรรมการ

                   18. นางสาวทัศนีย์        บุญเผือก                   กรรมการ

                   19. นายสาธิต             วรสมุทรปราการ           กรรมการ

                   20. นางชโลทร            วรสมุทรปราการ           กรรมการ

                   21. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

หน้าที่   1. กำหนดแผนบริหารและแนวทางปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

          2. จัดทำสารสนเทศเพื่อใช้เป็นคู่มือดำเนินงานป้องกัน แก้ไขพฤติกรรม และพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

          3. กำหนดเกณฑ์ความประพฤติ และเกณฑ์การหักคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่ทำผิดกฎของโรงเรียนอย่างเหมาะสม

          4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎ–ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

          5. ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิตหมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          6. ติดตามการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

          7. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรอง จัดกลุ่มพฤติกรรมนักเรียน สำหรับเป็นสารสนเทศและส่งต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          8. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน และจัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด

          9. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข และวางมาตรการในเรื่องพฤติกรรมนักเรียน อาทิ การมาและกลับ การลา การขาด การสาย และการเข้าห้องเรียนของนักเรียน

          10. ประสานงานร่วมกับงานแนะแนว ร่วมแก้ไขและพัฒนานักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

          11. พิจารณาปัญหาและวินิจฉัยการกระทำความผิดของนักเรียนตามระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนฯ และระเบียบว่าด้วยเรื่องการลงโทษและดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับ เพื่อพิจารณาและอนุมัติดำเนินการลงโทษ

          12. ประสานงานและแจ้งเรื่องต่างๆ ต่อรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชุม ปรึกษาและดำเนินการแก้ไขงานปกครองอย่างสม่ำเสมอ

          13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.11 งานระดับชั้น

                   1. นายกิตติศักดิ์           มากทอง                    ประธานกรรมการ 

                                                                             (หัวหน้างาน และหัวหน้าระดับชั้น ม.1)

                   2. นายสัญญา             ภู่เจริญ                     รองประธาน  (หัวหน้าระดับชั้น ม.2)

                   3. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 กรรมการ  (หัวหน้าระดับชั้น ม.3)

                   4. นางสาวสุภิญญา        วิโรทัยสกุล                 กรรมการ  (หัวหน้าระดับชั้น ม.4)

                   5. นางดาเรส              แสงอินทร์                  กรรมการ  (หัวหน้าระดับชั้น ม.5)

                   6. นางสาววรรณรักษ์      จันทร์ยิ้ม                   กรรมการ  (หัวหน้าระดับชั้น ม.6)

                   7. นายประลอง            กันธวัง                     กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1)

                   8. นางสาวพรชนก         อารมณ์สุขโข               กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1)

                   9. นางสาวอุดม            พลเยี่ยม                    กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2)

                   10. นางสาวยศศิกา       อ่อนจร                     กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2)

                   11. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล     นาคะเต                    กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3)

                   12. นางสาวชนาธิป       พลพวก                     กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3)

                   13. นายโกวิทย์                      เสือสกุล                    กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4)

                   14. นางพิมพ์พลอย        พิสัยสวัสดิ์                  กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4)

                   15. นางยาใจ              สมบัติมี                     กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.5)

                   16. นายพลภัทร           ลักคะติ                     กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.5)

                   17. นายรัตนสินทร์        พ่อค้า                      กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6)

                   18. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์   สกุลสัญชาติไทย           กรรมการ  (รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6)

หน้าที่   1. ประสานงานระหว่างกลุ่มงานกิจการนักเรียนกับครูในระดับชั้น จัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้น

          2. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับชั้น เพื่อวางแผนปฏิทินกิจกรรมและเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น

          3. ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา รับ-ส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในปีที่ผ่านมา ดำเนินการตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน และด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

          4. ปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางแนวทางไว้ และจัดให้มีประชุม/อบรมนักเรียนในระดับชั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์

          5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ

          6. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน หามาตรการ/แนวทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรือกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน

          7. ดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารวิชาการ (การเรียน ทะเบียน การวัดและประเมินผล) และกลุ่มบริหารงบประมาณ (การเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ทรัพยากรและทุนการศึกษา) กับนักเรียนในระดับชั้น

          8. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี

          9. จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น โดยประสานกับฝ่ายงานต่างๆ ในกลุ่มงานกิจการนักเรียน อาทิ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรมนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดทรงธรรม

          10. กรณีที่หัวหน้าระดับชั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่รองหัวหน้าระดับ  11. ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการมาโรงเรียน บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนด้วยความถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และรายงานต่อผู้ปกครองให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป

          12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.12 งานธนาคารความดี

                   1. นางสาวนรินทร         แสนพยุห์                   ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางสาวนิตยา          เมตไตรพันธ์                รองประธาน

                   3. นางสาวพรชนก         แสนพยุห์                   กรรมการ

                   4. นางสาวณัฏฐ์กานต์     ธัชกุลสุวรรณ               กรรมการ

                   5. นายภัทรพล            แก้วเสนา                   กรรมการ

                   6. ว่าที่ร้อยโทคณิศร       ตั้งพรสมาน                กรรมการ

                   7. นายโกวิทย์             เสือสกุล                    กรรมการ

                   8. นางสาวชนาธิป         พลพวก                     กรรมการ

                   9. นายสมชาติ             หิรัญภูมิ                    กรรมการ

                   10. นางสาวยศศิกา       อ่อนจร                     กรรมการ

                   11. นางสาวสุกานดา      รุ่งแสง                      กรรมการ

                   12. นางสาวณรรฐากร    วัฒนาดิลกกุล              กรรมการ

                   13. นางสาวสุพรรณิการ์  เนตรวีระ                   กรรมการ

                   14. นางสาววิชชุดา        ปัญญารังสิมันต์            กรรมการ

                   15. ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6                      กรรมการ

                   16. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

                   17. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน                      กรรมการ

หน้าที่   1. จัดทำแผนงานกิจกรรม ปฏิทินการดำเนินงาน และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการธนาคารความดีของโรงเรียนให้มีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม

2. ประสานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มบริหารโรงเรียน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษา

3. จัดวางระบบงานธนาคารความดีให้ชัดเจนในรูปของคณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดี จากนั้นประชาสัมพันธ์ความสำคัญของธนาคารความดี การเปิดรับสมาชิกนักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร และการรับฝากธนาคารความดี ภายใต้เงื่อนไขและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร มีส่วนร่วมควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารความดี

5ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมธนาคารความดีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถานศึกษา

6. จัดวางระบบและเก็บข้อมูลสารสนเทศและสถิติการฝากธนาคารความดีของนักเรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง โดยดำเนินการเป็นรายภาคเรียนและปีการศึกษา เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการนำสารสนเทศไปใช้งานและบริหารจัดการสถานศึกษา

          7. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนกระทำคุณงามความดี และบันทึกข้อมูลความดีของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนรวม สอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะสุจริต คุณลักษณะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานธนาคารความดี เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ และแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบ

          9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.13 งานธนาคารโรงเรียน

                   1. นางฉันทนา             ทองมนต์                   ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางดาเรส              แสงอินทร์                  รองประธาน

          3. นางสาวประภัสสร      กาญจนประกร            กรรมการ

4. นางสาววันเพ็ญ         คุณวงศ์                     กรรมการ        

          5. นางพิมพ์พลอย         พิสัยสวัสดิ์                  กรรมการ

6. นายเฉลิมรัตน์          นาคประทุม                กรรมการ

          7. นายเสฏฐวุฒิ            ขยันกสิกร                  กรรมการ

                   8. นางสาวจริยาวรรณ    ศรีสวัสดิ์                    กรรมการ

                   9. นางสาวรัตนากร        มาศงามเมือง               กรรมการ

                   10. ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6                      กรรมการ

                   11. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

                    12. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน                      กรรมการ

หน้าที่   1. กำหนด นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริหารงานธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน (ผู้ให้การสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียนในสถานศึกษา)

2. จัดวางระบบงานธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน (พี่เลี้ยง) ให้ชัดเจนในรูปของคณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดี จากนั้นประชาสัมพันธ์ความสำคัญของธนาคารโรงเรียน การเปิดรับสมาชิกนักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร และการรับฝาก-ถอนเงินธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

          3. กำหนดมาตรการ/หาแนวทางในการให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนฝากเงินกับธนาคาร

          4. ประชาสัมพันธ์บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองเกี่ยวกับการฝาก-ถอน และดำเนินงานธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารออมสิน

          5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยการออม ประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          6. ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการจัดระบบเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทำธุรกรรมฝาก-ถอน

          7. ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและโรงเรียน

          8. สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้บริการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

          9. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานธนาคารโรงเรียน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.14 งานสมาคมศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์

                   1. นางสาววันเพ็ญ         คุณวงศ์                     ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายเฉลิมรัตน์          นาคประทุม                รองประธาน

3. นายกฤช                เชื้อแถว                    กรรมการ

                   4. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                 กรรมการ

5. นายเรวัตร              ใบแก้ว                     กรรมการ

6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล      นาคะเต                    กรรมการ

                   7. นางสาวทัศนีย์          บุญเผือก                   กรรมการ

                   8. นางสาวเพ็ญลดา       พจนวัฒนพันธุ์             กรรมการ

                   9. นายปิยธร               ผาสุข                       กรรมการ

                   10. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

หน้าที่   1. ประสานงานครูและบุคลากรในโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อนความเข้มแข็งระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

          2. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์

          3. ประสาน วางแผน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูเก่าอาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

          4. ประสานนักเรียน (ศิษย์ปัจจุบัน) ผ่านหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมพัฒนางานองค์กรสัมพันธ์

          5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคณะกรรมการงานสมาคมศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายทราบ

          6. จัดประชุมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการงานสมาคมศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์ เพื่อร่วมวางแผนและนำเสนอกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์องค์กร

          7. ประสานงานศิษย์เก่าและครูอาวุโส เพื่อร่วมดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน

          8. สนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งส่งเสริมให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

          9. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวมและที่มีส่วนให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด

          10. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้รวมตัว และได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูในโอกาสสำคัญต่างๆ

          11. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสมาคมศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์

          12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.15 งานคณะสี

                   1. นายกิตติพิชญ์          วรโชติสุพัฒภาคิน          ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายเรวัตร              ใบแก้ว                     รองประธาน  (หัวหน้าคณะวิทยาคม สีม่วง)

          3. นางสาววนิดา           ทักษ์คีรี                     กรรมการ  (หัวหน้าคณะจักรกรด สีแดง)   

          4. นายสมชาติ             หิรัญภูมิ                    กรรมการ  (หัวหน้าคณะนาคราช สีเหลือง)

          5. นายพลภัทร            ลักคะติ                     กรรมการ  (หัวหน้าคณะสมิงพราย สีเขียว) 

          6. นางสาวจุรีรัตน์         อุ่นตา                      กรรมการ  (หัวหน้าคณะกายสิทธิ์ สีฟ้า)

หน้าที่   1. ประสานงานระหว่างกลุ่มงานกิจการนักเรียน กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดคณะสี

          2. ส่งเสริมและกระตุ้นนักเรียนในคณะสี ให้รู้จักการปกครองตนเองแบบพี่ปกครองน้อง ในคาบกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันในสถาบัน

          3. จัดกิจกรรม/โครงการสนองต่อนโยบายรัฐบาลและสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อโรงเรียนและสังคมส่วนรวม มีส่วนรับผิดชอบและดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

          4. จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในจุดต่างๆ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนกำหนด และจัดเวรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

          5. ดำเนินการควบคุมความเรียบร้อยนักเรียนประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

          6. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปะ กีฬา ดนตรี วิชาการ และอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

          7. จัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการนักเรียนบริหารคณะสี และส่งตัวแทนนักเรียนทุกสังกัดคณะสี ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูโรงเรียน ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง และการทำกิจกรรม/โครงการตอนเช้าตามที่ได้รับมอบหมาย

          8. ดูแลควบคุมความประพฤติ พฤติกรรมด้านการแต่งกายของนักเรียน ตลอดจนทรงผม และการใช้เครื่องประดับต่าง ๆ ของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและอยู่ในกรอบอันดีงามของสังคม

          9. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะสีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.16 งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

                   1. นายกฤช                เชื้อแถว                     ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางสาวมุกดา           อินต๊ะจัง                             รองประธาน

                   3. นางสุชาดา              อินทรมาศ                  กรรมการ

4. นายกิตติพิชญ์          วรโชติสุพัฒภาคิน          กรรมการ

5. นางสาวเพ็ญลดา       พจนวัฒนพันธุ์             กรรมการ

                   6. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                กรรมการ

7. นางสาววารุณี          สุวัฒนากร                 กรรมการ

8. นางสาวสุธาสิณี         อุปชิต                      กรรมการ

9. นางสาวสุทธิชา         ใจมนต์                     กรรมการ

10. นางสาวมาลัย         โหม่งพุฒ                   กรรมการ

11. นางสาวธนันพัชญ์     เพ็ชรแสงชูกิจ              กรรมการ

หน้าที่   1. จัดให้มีระบบการบริการวิชาการและบริการทรัพยากรบุคคลแก่ชุมชนท้องถิ่น

          2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากร สถานศึกษา และชุมชน ให้เข้าร่วมและจัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

          3. ประสาน วางแผน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเกิดการมีส่วนรวมในการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดขึ้น ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูเก่าอาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย

          4. พัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

          5. ประเมิน สรุปผลความพึงพอใจงานบริการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบงาน

          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.17 งานโครงการโรงเรียนสุจริต

                   1. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางสาวพรชนก         อารมณ์สุขโข               รองประธาน  (วิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริต)

3. นางสาวจุรีรัตน์         อุ่นตา                      กรรมการ  (วิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริต)

                   4. นายนิพนธ์              พลอาวุธ                    กรรมการ  (วิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริต)

                   5. นางชโลทร              วรสมุทรปราการ           กรรมการ  (วิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริต)

                   6. นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก                   กรรมการ  (วิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริต)

7. นางสาววันเพ็ญ         คุณวงศ์                     กรรมการ  (บูรณาการกระบวนการเรียนรู้)

8. นายเฉลิมรัตน์          นาคประทุม                กรรมการ  (บูรณาการกระบวนการเรียนรู้)

9. นางสาวชนาธิป         พลพวก                     กรรมการ  (บูรณาการกระบวนการเรียนรู้)

10. นางสาวประวีณา     คตภูธร                     กรรมการ  (บูรณาการกระบวนการเรียนรู้)

11. นางสาวทิพวรรณ     เกษมพรมณี                กรรมการ  (ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้)

12. นายสิทธิโชค           เอี่ยมบุญ                   กรรมการ  (ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้)

13. นางสาวมุกดา         อินต๊ะจัง                             กรรมการ  (ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้)

14. นายกฤช              เชื้อแถว                    กรรมการ  (สนับสนุนบริการและความร่วมมือ)

15. นางสาวณัฏฐ์กานต์  ธัชกุลสุวรรณ               กรรมการ  (สนับสนุนบริการและความร่วมมือ)

16. นางสาวปวีณา        สังข์ประเสริฐ              กรรมการ  (สนับสนุนบริการและความร่วมมือ)

17. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน                กรรมการ  (สนับสนุนบริการและความร่วมมือ)

หน้าที่   1. กำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและบูรณาการคุณลักษณะ ๕ ประการตามนโยบายที่ให้มีแนวปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" ภายใต้ชื่อโครงการโรงเรียนสุจริตได้แก่ คุณลักษณะที่ ๑ ทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะที่ ๒ มีวินัย คุณลักษณะที่ ๓ ซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะที่ ๔ อยู่อย่างพอเพียง และคุณลักษณะที่ ๕ มีจิตสาธารณะ       

          2. วางแผน ประสานงาน รวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน และปฏิทินปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสุจริต

          3. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการคุณลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

          4. ประชุม ติดตาม ผลดำเนินการ และสรุปผลรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน ทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทราบต่อไป

          5. นำผลการติดตามพัฒนาแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสู่การเรียนรู้ และจัดทำเป็นรายงานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการรายงานผลต่อเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          6. เผยแพร่ข้อมูลวิจัย และเก็บข้อมูลดำเนินงานกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง

          7. หน่วยวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริต มีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษเฉพาะ ดังต่อไปนี้

7.1 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมศึกษาสู่การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะสุจริต

7.2 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของผู้เรียนกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานอื่น ๆ

7.3 ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะสุจริตสู่การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.4 ประชุม ติดตาม การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุจริตตามกระบวนการวิจัย สรุปผลและรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน  

7.5 เผยแพร่ข้อมูลวิจัยสมบูรณ์ รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเก็บข้อมูลดำเนินงานกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง

          8. หน่วยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต มีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษเฉพาะ ดังต่อไปนี้

                   8.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพบริบทสถานศึกษา ประสานงานกับบุคลากรและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดให้มีหลักสูตร โครงการ/กิจกรรม หรือรายวิชา ทั้งยังให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนนำไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันสอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะสุจริต

8.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยจัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะและกระบวนการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ผสมผสานความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนี้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

8.3 กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาแนวทางดำเนินการให้เหมาะสมกับนโยบายสถานศึกษา

8.4 อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งยังให้คำแนะนาในการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลและสถานศึกษา

8.5 ส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับครูในการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับคุณลักษณะสุจริตตามความเหมาะสม

          9. หน่วยส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้โรงเรียนสุจริต มีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษเฉพาะ ดังต่อไปนี้

                   9.1 สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตทั้งในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง

9.2 ประสานความร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดแทรกคุณลักษณะสุจริตในโครงการ/กิจกรรม

9.3 จัดทำแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน และชุมชน เผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

9.5 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสุจริต

          10. หน่วยสนับสนุนบริการและความร่วมมือโรงเรียนสุจริต มีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษเฉพาะ ดังต่อไปนี้

                    10.1 ศึกษา สำรวจความต้องการ สนับสนุนบริการและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ

10.2 จัดบริการให้ความรู้ เสริมสร้างแนวความคิด และเทคนิคกระบวนการ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะสุจริตในสถานศึกษา และ/หรือองค์กร

10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน

10.4 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา และนอกเขตพื้นที่การศึกษา

10.5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนความสุจริตกับภาคีเครือข่าย และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.18 งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดทรงธรรม

                   1. นายสมชาติ             หิรัญภูมิ                    ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นายสุทธิรักษ์           สุขศิริสวัสดิกุล             รองประธาน

          3. นายคงศักดิ์             ไตติลานนท์                กรรมการ

          4. นายกฤช                เชื้อแถว                    กรรมการ

          5. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 กรรมการ

          6. นายเรวัตร              ใบแก้ว                     กรรมการ

7. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล      นาคะเต                    กรรมการ

                   8. นางสาวยศศิกา         อ่อนจร                     กรรมการ

                   9. นายเสฎฐวุฒิ            ขยันกสิกร                  กรรมการ

10. นายนนทนันท์        สันประเดิม                 กรรมการ

11. นายนิพนธ์            พลอาวุธ                    กรรมการ

                   12. นางสาวสุพัตรา       สงจันทร์                             กรรมการ

                   13. นางสาวอรัญญา      ชูกรณ์                      กรรมการ

14. นายวรเดช            ยศวัฒนะกุล               กรรมการ

                   15. ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6                      กรรมการ

                   16. ครูที่ปรึกษาทุกคน                                 กรรมการ

                   17. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน                      กรรมการ

                   18. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน                 กรรมการ

หน้าที่   1. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

          2. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน เพื่อนำนโยบายตามยุทธศาสตร์หลักสู่การปฏิบัติ โดยดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิดใช้กระบวนการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต (Lift Skill) และทักษะในการทำงาน (Work Skill)  โดยกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริหารงานเป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

          3. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาห่างไกลยาเสพติดในสถานศึกษา

          4. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการในโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ To be number one ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                   5. สนับสนุนให้การดำเนินงานของชมรม To be number one เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          6. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงาน To be number one

          7. สร้างเครือข่าย To be number one ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          8. รายงานผลการดำเนินงาน To be number one ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูเก่าอาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รับทราบหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดขอข้อมูล

          9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.19 งานสำนักงานและสารสนเทศกิจการนักเรียน

                   1. นายสุรเชษฐ์            หิรัญสถิตย์                 ประธานกรรมการ  (หัวหน้างาน)

                   2. นางสาวปวีณา สังข์ประเสริฐ              รองประธาน

                   3. นายพีรวิชญ์            ซื่อสกุลรัตน์                กรรมการ

                   4. นางสาวสุทธิชา         ใจมนต์                     กรรมการ

                   5. นางสาวสุพัตรา         สงจันทร์                             กรรมการ

                   6. นางสาววิลัดดา         แท้นูน                      กรรมการ

                   7. นายวรเดช              ยศวัฒนะกุล               กรรมการ

                   8. นางสาววิรัชฎากร      วงศ์กาฬสินธ์               กรรมการ

                   9. นายปิยธร               ผาสุข                       กรรมการ

                   10. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน                      กรรมการ

หน้าที่   1. ประสาน วางแผนและระบบ และจัดทำหลักฐานข้อมูลสารสนเทศทุกประเภท ในรูปแบบทะเบียนเอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน เช่น ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลผลงานครูและนักเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์และธุรการกิจการนักเรียน เป็นต้น ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน และสะดวกแก่การเรียกใช้ข้อมูล

          2. จัดเก็บข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ในรอบภาคเรียนและปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงาน ฝ่ายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้วิเคราะห์สถานภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

          4. ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเครื่องมือใช้เก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการที่วางแผนไว้ ทั้งยังประสานและดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดทำเป็นเอกสาร

          5. ออกแบบวิธีการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลสารเทศของกลุ่มงานกิจการนักเรียนและ/หรือของสถานศึกษา รวมทั้งให้บริการเป็นเอกสาร หรือบริการเครือข่ายไร้สายบนเว็บไซต์ และอื่นๆ

          6. ประเมิน สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน

          7. จัดทำเป็นสารสนเทศ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน

          8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่โดยเคร่งครัด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพลักษณ์และปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

          ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

                             สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

(นายสมเกียรติ  ภู่เจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม