แจ้งเรื่อง...บอกข่าว

ตรวจสอบการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน ปีการศึกษา 2565

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- กิจกรรมคนดีศรีทรงธรรม ปีการศึกษา 2565

- การคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2564

- การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

- การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565

- แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยให้คุณครูดำเนินการส่งภายใน ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน   

LINK  

านป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม 

สไลด์เครื่องแบบนักเรียน
คุณสงสัย..เราตอบให้