คะแนนพฤติกรรมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมเหลือไม่ถึง 50 คะแนน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้
   -  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 นักเรียนประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง เวลาหลังเลิกแถว ณ หอประชุมชั้นล่าง
   -  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 62 เชิญผู้ปกครองประชุม เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสตฯ
   -  เข้าค่าย 4 - 6 มีนาคม 62 (3 วัน 2 คืน) ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม