แจ้งเรื่อง...บอกข่าว

คู่มือนักเรียน

ตรวจสอบการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน ปีการศึกษา 2565

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- กิจกรรมคนดีศรีทรงธรรม ปีการศึกษา 2563

- การคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2564

- การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

- แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้คุณครูดำเนินการส่งภายใน ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

LINK

านป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม

สไลด์เครื่องแบบนักเรียน
คุณสงสัย..เราตอบให้