แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ชุดที่ 1  คลิกทำแบบทดสอบ | ดูคะแนนการทำแบบทดสอบ 
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ชุดที่ 2  คลิกทำแบบทดสอบ ดูคะแนนการทำแบบทดสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6