ความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะเป็นลองเล่นเห็นได้ด้วยคณิตศาสตร์
บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ “ปฏิทรรศน์ทางคณิตศาสตร์” เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ ปฏิทรรศน์วันเกิด ปฏิทรรศน์มอนตีฮอลล์ และปฏิทรรศน์จดหมายสองซอง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
 บทความโดย : นายอลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.

ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 43  ฉบับที่ 193  เดือนมีนาคม-เมษายน 2558   หน้า 19-23


คณิตศาสตร์ในรังผึ้ง
ครสนใจคณิตศาสตร์ที่อยู่ในธรรมชาติไม่ควรพลาดบทความนี้ ผู้เขียนจะนำทุกท่านบุกรังผึ้งเพื่อดูคณิตศาสตร์ที่แอบซ่อนอยู่ภายใน

บทความโดย : นางสาวปฐมาภรณ์ อวชัย นักวิชาการอาวุโส สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.
ที่มา :  นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 41  ฉบับที่ 184   เดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 2549   หน้า 43-45