ประกาศ
                               คะแนนสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 , 3/3 , 3/4 ,3/6 ,3/8, 3/10
[ เปิดดูรายชื่อ ]
                                         โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง