ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ติด 0 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102
                                                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
                                   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 , 3/3 , 3/5 ,3/6 ,3/8 , 3/9
https://image.freepik.com/vecteurs-libre/professeur-par-le-tableau-en-style-anime_23-2147673141.jpg