(หมายเหตุ  หากกิจกรรมใดไม่มีห้องระบุไว้ให้นักเรียนติดต่อได้ที่ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่นักเรียนลงทะเบียน)


แบบประเมินฉบับนักเรียนประเมินตนเองการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิก  

นักเรียน  ม.1 ถึง ม. 3

การสมัครให้กรอก E-mail พร้อม รหัสผ่าน ของทางโรงเรียนที่มอบให้เท่านั้น