กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค. 2563 (ก่อนถึงคาบกิจกรรม)
อย่าลืม! ก่อนลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไม่ต้องลงทะเบียนได้ที่เมนูทะเบียนนักเรียน
ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6