วิสัยทัศน์"ภายในปี 2563 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"


"คุณธรรมดี กีฬาเด่น เน้นวิชาการ
สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง"

"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอำเภอสอง"
" พันธกิจ "

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร
6. กระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1. นักเรียนเป็นคนยุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและบุคลากรมืออาชีพ
3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการศึกษา
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

Comments