ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนสองพิทยาคม เดิมชื่อว่า  โรงเรียนสอง   สังกัดกรมสามัญศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ    เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5  ป.7)   ปี พ.ศ. 2503   ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   ต่อมาได้มีการขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)  ทำให้มีจำนวนนักเรียนมาเข้าเรียนลดลง   จนถึงปี 2517  เป็นปีสุดท้ายที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา

                พ.ศ. 2516   กระทรวงศึกษาธิการ  (นายอภัย  จันทวิมล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   เมื่อวันที่   22   พฤษภาคม   2516   ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสองพิทยาคม   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 (ม.ศ.1)  มีนักเรียน จำนวน 100 คน   ครู 3 คน  นักการภารโรง 1 คน

                พ.ศ. 2524  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนชั้น ม.ศ. 4 จำนวน 2 ห้องเรียน  และ  ม. 4 จำนวน  3  ห้องเรียน

                พ.ศ. 2545  เข้าโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                พ.ศ. 2546  เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549

           พ.ศ. 2550  พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม  ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐานของโรงเรียนในฝัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและการผลิตสื่อ ICT โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทุกปี

                พ.ศ. 2551  ได้รับเลือกเป็น โรงเรียนผู้นำ  26 ICT  โรงเรียนในฝัน

                พ.ศ. 2551  เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2551

                พ.ศ. 2554 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศรอบสาม เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.. 2554 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ84.90

Comments