ลูกจ้างประจำ

 

นายสุพจน์ วังทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางนางสุรัสวดี  มีศรี
เจ้าหน้าที่บัญชี
 

นายสมคิด   ใจเฉลา
ลูกจ้างประจำ
 

Comments