ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุชาดา  อุตะมะ
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวอัญญมณี  ธรรมลังกา
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
งานพัสดุ
นางสาวกาญจนา  คำชื่น
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางแป้น  กลีบแก้ว
แม่บ้าน 
นายชวน  กลีบแก้ว
คนสวน

นายสำราญ  ทิพยศ
คนสวน
 
นายคนองเดช  แสงทอง
คนสวนนางสาวสมหวัง   สิทธิหล่อ
แม่บ้าน

Comments