ลูกจ้างชั่วคราว











นางสาวพัชรี  นาเหมือง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ











นางสาวชรินรัตน์  ขันทะบุตร
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล











 นางสาวสุภาวรรณ  
ไชยวงศ์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ งานกิจการนักเรียน












 นางสาวอัญญมณี  ธรรมลังกา
เจ้าหน้าที่สารบรรณ งานพัสดุ
นางแป้น  กลีบแก้ว
แม่บ้าน 

นายชวน  กลีบแก้ว
คนสวน












นายสำราญ  ทิพยศ
คนสวน












 
นายคนองเดช  แสงทอง
คนสวน
 











นายนิรันดร  ขำสา
พนักงานขับรถ
 











นายสุรพล   รอดสอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย

Comments