กลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 
น.ส.ปรารถนา พรินทรากุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศรัณย์  ตรีเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 นางดริยา  คงต่อ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 

Comments