กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นายชัยยา ช้างน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

 
 

นางนันทกา ช้างน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุพัตรา ตาคำ
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
น.ส.นงลักษณ์ พงษ์หนาด
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นางกมลวัลย์  จันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นายไกรสร จันทรสุกรี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
น.ส.มณีรัตน์ แก้วมงคล
ครู ชำนาญการ

Comments