กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายชัยยา ช้างน้อย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
  


นางนันทกา ช้างน้อย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุพัตรา ตาคำ
 
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงลักษณ์ พงษ์หนาด 
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 
นางกมลวัลย์  จันตา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
นายไกรสร จันทรสุกรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  
นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

Comments