กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

  
นางศิริพันธุ์ แบ่งทิศ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
  

นางสาวชุตินาฏ  ชมศิลป์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สิบเอกหญิงจิดาภา  ชมชื่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
 
   
นางนิตยา เขียวสวัสดิ์ 
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
 
  
 
นางสาวนันทนีย์ นุราช
ครู  วิทยฐานะชำนาญการ

 
นางพรมราตรี  สุทธิแสน
ครู 
นางปภาวรินทร์  ภักดี
ครู
 

Comments