กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 

นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวชุตินาฏ  ชมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

นางนิตยา เขียวสวัสดิ์ 
ครู ชำนาญการ

นางศิริพันธุ์ แบ่งทิศ

ครู ชำนาญการ

น.ส.นันทนีย์ นุราช

ครู ชำนาญการ
 น.ส.พรมราตรี ดีมาก
ครู
 


Comments