กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 

นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวชุตินาฏ  ชมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

นางนิตยา เขียวสวัสดิ์ 
ครู ชำนาญการ

นางศิริพันธุ์ แบ่งทิศ

ครู ชำนาญการ
น.ส.จารุวรรณ  ธรรมสอน
ครู ชำนาญการ
น.ส.นันทนีย์ นุราช

ครู ชำนาญการ
 น.ส.พรมราตรี ดีมาก
ครู
 


Comments