กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์
   
น.ส.แพร ยะปะนันท์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 
จ.ส.อ.สายเทพ ผ่องแผ้ว
ครู ชำนาญการ
นางจิดาภา  สุยะ
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้า

ครู ชำนาญการ

 
นางเฟื่องฟ้า  พลอยแสงสาย

ครู ชำนาญการ

 
 
นาง
จีระกมล ศรีนะ
ครู ชำนาญการ
นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
ครู คศ.1
 

Comments