คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

   
นางสาวแพร ยะปะนันท์ 
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางจิดาภา  สุยะ
 
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางสาวประพิมพร สันวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 
จ่าสิบเอก สายเทพ ผ่องแผ้ว
ครู 
วิทยฐานะ
 
ชำนาญการ

นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย
ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
   
นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้า

ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ

นาง
จีระกมล ศรีนะ
ครู  
วิทยฐานะ 
ชำนาญการ
 
   
นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
ครู ค.ศ.1
 

Comments