กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 
   

นางชุติมณฑน์ สมเดช 
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
    
นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาววิไลลักษณ์ 
วรรณโตสกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร มีเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 
 
นางสาวเนาวรัตน์ วงค์ทา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
นายปวริศ  พรหมเสนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ


Comments