กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
นายจรุงวิทย์  แก้วกุลศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสุจินดา รัตนโสภา
 
ครู ชำนาญการ
น.ส.รัตนา  แสงสร้อย

ครู ชำนาญการ
นายธวัชชัย พิมสาร
ครู ชำนาญการ
นางสุทธิพรรณ บุญเสริฐ 

ครู ชำนาญการ
 
นายไพทูลย์ แสนเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
 
น.ส.ทิพย์วรรณ ตนะวิไชย 
ครู ชำนาญการ
นางปราณี บุญเทพ
ครู ชำนาญการ 
นายพิทักษ์ วงษ์รีย์
 
ครู ชำนาญการ
นางสุธิชา ทะสุตะ
ครู

Comments