กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางสาวรัตนา  แสงสร้อย
ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
นายจรุงวิทย์  แก้วกุลศรี

ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุจินดา รัตนโสภา
 
ครู   วิทยฐานะชำนาญการ
 
นายธวัชชัย พิมสาร
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 
นางสุทธิพรรณ บุญเสริฐ 
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
นางสาวทิพย์วรรณ ตนะวิไชย 
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางปราณี บุญเทพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
นายพิทักษ์ วงษ์รีย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
 
นางสุธิชา ทะสุตะ
ครู ค.ศ.1
 
นายไพทูลย์ แสนเสนา
ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
 

Comments