ครูอัตราจ้าง


นางสาวไอลดา  นาเหมือง
คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา  ก้อนคำ
ภาษาไทย

 
นางสาวลัดดาวัลย์  เวียงนาค
ภาษาไทย
 
นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
นาฏศิลป์

นายพงศธร  มงคล
ดนตรี 
 
นายนพดล  อุ่นใจ
ดนตรี

นางสาววีรัศมี์  แก่นเมือง
ศิลปะ

นายคเนศ  คะชา
ฟิสิกส์


 นางสาวนิจวิภา  ศรีผ่อง
ฟิสิกส์
 
 

นางสาวลิลลาพัชร พระวิฑูรย์
ภาษาจีน


 
 

Comments