ครูอัตราจ้าง

นายคเนศ  คะชา
ฟิสิกส์
 นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
นาฏศิลป์


นายพงศธร  มงคล
ดนตรี 

 นายนพดล  อุ่นใจ
ดนตรี


 นางสาวเบญจมาภรณ์  ผดุงโภชน์
สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายจตุพร  เมืองแก้ว
ภาษาไทย
  

นายชวัลกร  ขอนอาบ
คณิตศาสตร์
 

Comments