ฝ่ายบริหาร


   
 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล
รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการและ
บริหารงานงบประมาณ

นางสุจินดา  รัตนะโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
นายศรัณย์  ตรีเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานกิจการนักเรียน

นางศิริพร  มีเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

นางนันทกา  ช้างน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

นางสาวนงลักษณ์  พงษ์หนาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

Comments