ฝ่ายบริหาร


   
 นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ


นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการและบริหารงานงบประมาณ

นางสุจินดา  รัตนะโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
นายศรัณย์  ตรีเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานกิจการนักเรียน

นางศิริพร  มีเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

นางนันทกา  ช้างน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

นางสาวนงลักษณ์  พงษ์หนาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

Comments