ครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                             ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2559

ตำแหน่ง/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

-

1

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2

-

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1

6

6

กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

2

5

7

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

1

6

7

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3

6

9

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

4

1

5

กลุ่มสาระการเรียนศิลปศึกษา

2

-

2

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

6

6

12

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

1

7

8

รวมข้าราชการครู

23

36

59

พนักงานราชการ

-

2

2

ครูอัตราจ้าง(เงินงบประมาณ)

1

1

2

ครูอัตราจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)

1

4

5

บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

1

3

4

ลูกจ้างประจำ

3

1

4

ลูกจ้างชั่วคราว

3

1

4

รวมบุคลากรทางการศึกษา

9

12

21

รวม

 32

48

80