ครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2561

 ตำแหน่ง/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 -1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 -1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย- 3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

****อยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะ***