คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นายณัฐพล  ทองไหล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระครูศรีธรรมวิภัช
ผู้แทนองค์กรศาสนา 
 
พระครูประสิทธิคุณาธาร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายนิวัฒน์  สมใจ
ผู้แทนผู้ปกครอง
นายดิเรก  คุ้มเนตร
ผู้แทนครู
นายนคร  บุญญาสัย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางกชกร  เกยงค์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนรินทร์  เอี่ยมครอง
ผู้แทนศิษย์เก่า 
นายวีระศักดิ์  ปรีชาสุปัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานิตย์  วัฒนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายลิขิต  จันทร์ยอด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรีดา  กันกา
กรรมการผู้ทรองคุณวุฒิ 
นายสมมิตร  เสาวะระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิยม  ไทยเก่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายสวัสดิ์   ใจตุรงค์
กรรมการและเลขานุการ

Comments