คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

1. นายวัฒนชัย

ศรีมูลเรือง

นายกสมาคมศิษย์เก่า

2. นางจินดา

ทองภักดี

อุปนายกสมาคม

3. นายลิขิต

จันทร์ยอด

อุปนายกสมาคม

4. นางวิลาวรรณ

ถือสมบัติ

เหรัญญิก

5. น.ส.เพ็ญศรี

ใจคะนอง

ผู้ช่วยเหรัญญิก

6. นางกมลภัทร

หงษ์ใจ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. น.ส.จิรัฐติกร

ท่างาม

นายทะเบียน

8. นางสุกัญญา

จินามา

ปฏิคม

9. นางอรทัย

มหายศปัญญา

ปฏิคม

10. นางพิมพ์ทอง

วงศ์ฝาย

ประชาสัมพันธ์

11. นางพิมพ์พรรณ

ทิพย์โสต

ประชาสัมพันธ์

12. นางวิศิษฏ์พร

ศาสตร์นอก

ประชาสัมพันธ์

13. นางพยอม

โคตรชมภู

กรรมการ

14. นายอดุลย์

วุฒิพุฒิ

กรรมการ

15. นายดิเรก

คุ้มเนตร

เลขานุการ

16. นายอรุณ

แสงทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

17. นายประชัน

ชัฏดง

กรรมการที่ปรึกษา

18. นางยุพิน

กรุณา

กรรมการที่ปรึกษา

19. น.ส.สมศรี

อินจันทร์

กรรมการที่ปรึกษา

20. นางเสาวลักษณ์

วิสุทธิผล

กรรมการที่ปรึกษา

21. นายกฤษดา

วัลลภาชัย

กรรมการที่ปรึกษา

22. นายประจวบ

สิทธิหล่อ

กรรมการที่ปรึกษา

Comments