ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

posted Jan 13, 2017, 7:21 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Apr 17, 2017, 10:50 PM ]

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนสองพิทยาคมเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์ประกาศหอประชุม โรงอาหาร งบ 60-61


เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

posted Jan 9, 2017, 2:32 AM by Pranee Songpittayakom   [ updated Apr 17, 2017, 10:50 PM ]

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนสองพิทยาคมเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) จำนวน ๑ หลัง
วันที่ลงประกาศร่างฯ       ๙ มกราคม ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

1-2 of 2