ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home

 • รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 การประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลดังนี้    "หนังสั้น" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร     "เพลง" รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  Posted Nov 6, 2017, 7:13 AM by Pranee Songpittayakom
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Phone ห่างใกล้ ทีม SPF16 ...
  Posted May 22, 2016, 4:04 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

 • ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานวัดผลการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการหรือคลิกที่นี่  และสามารถดูได้อีกหนึ่งช่องทางจากระบบ SGS ของนักเรียนได้
  Posted Mar 19, 2018, 7:22 PM by Pranee Songpittayakom
 • ประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าและร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศโรงเรียนพิทยาคม เรื่อง การประมูลราคาสวัสดิการร้านค้าและร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 ยื่นซองประมูลในวันที่ วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 และเปิดซองในวันที่ 29 มีนาคม 2561รายละเอียดเพิ่มเติม
  Posted Mar 19, 2018, 7:16 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 2 of 51. View more »

ท่านสามารถดูกิจกรรมย้อนหลังในปีการศึกษา 2558,2559 ได้ที่เมนู  กิจกรรมโรงเรียน
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 "เพชรภุมรินทร์ 43" วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนวโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 "เพชรภุมรินทร์ 43" ให้กับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการถวายผ้าป่าของนักเรียนด้วยภาพเพิ่มเติม
  Posted Mar 1, 2018, 6:41 PM by Pranee Songpittayakom
 • กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ, คนดีศรีเทา-ชมพู และการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ สืบสานตำนานลิลิตพระลอภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 27, 2018, 6:16 PM by Pranee Songpittayakom
 • ชนะเลิศการแข่งขันกลองปู่จา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศึกกลองปู่จา ณ วัดพระธาตุช่อฉฮพระอารามหลวง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 27, 2018, 6:10 PM by Pranee Songpittayakom
 • ฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หน่วยฝึก นศท.มทบ.35ภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 27, 2018, 6:04 PM by Pranee Songpittayakom
 • มอบเกียรติบัตรโครงการสอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ ป 4-6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสองพิทยาคมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561ภาพเพิ่มเติม
  Posted Feb 22, 2018, 3:40 PM by Pranee Songpittayakom
Showing posts 1 - 5 of 130. View more »
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

***ทุกคนสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง กรอกข้อมูลหรือดูข้อมูลแบบเต็มหน้าได้ที่เมนู ข้อมูลสถิตินักเรียน(Statistics Students) หรือ คลิกที่นี่

ปฏิทินปฏิบัติงานสองพิทยาคม