หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) โรงเรียนสองพิทยาคม

  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนองาน IS ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ที่ทำในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป