:: โรงเรียนในสังกัด ::
 + ส้มป่อยพิทยาคม
 + บึงบูรพ์
 + วรคุณอุปถัมภ์
 + คลีกลิ้งพัฒนาทร
 + ไผ่งามพิทยาคม
 + เบญจประชาสรรค์
 ประธานสหวิทยาเขตฯ
ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์
ดร.เกียรติศักดิ์  โพธิวัฒน์
ผอ.ร.ร.บีงบูรพ์

 

e-Learning
e-Learning

 :: คู่มือการใช้งาน ::
 + คู่มือ Google Docs, Google Form, Hangout on Air, Calendar 
 + การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites 
 + การใช้งาน Google Classroom 
 + การสร้างเอกสาร Mail Merge ด้วย Add-on Autocrat
 + คู่มือ ADMINAdmin เพิ่มเติม
 + Script เพิ่มผู้ใช้งานจำนวนมากเข้าไปในองค์กรย่อย


:: ทีมงานวิทยากร DLIT สพม.28::

 สมจิตร
กอปรทศธรรม
 ณัฐพล
บัวพันธ์
สิทธิพงษ์
สุพรม
 วิมลวรรณ
เปี่ยมจาด
 ศตภิษัช
ไกรศรี
 วิวิศน์
ธนะจิตต์สิน
 ศิวพล
ลันละนา
 ณัฏฐเอก
กระจ่าง
 บรรหยัด
สุริพล
 สังเวียน
ไสว
ชัชวาลย์
ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

วิดีโอของ Google เอกสาร

โรงเรียนบึงบูรพ์

วิดีโอของ Google เอกสาร

 
 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

วิดีโอของ Google เอกสาร


โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

วิดีโอของ Google เอกสาร

 
 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

วิดีโอของ Google เอกสาร

โรงเรียนเบญจประชาสรรค์

วิดีโอของ Google เอกสาร

 

โฟลเดอร์ไดรฟ์