หน้าแรก>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับ ScQA  โดยท่านผอ.ยงยุทธ ภูมิแสน ผอ.รร.เลิงนกทา และคณะ  ในนามโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้
            
      
      


  ส่ง 4 ก.ค. 2562 18:24 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • Teachers as Learners ห้องพักครู : 21st Century Skills และโรงเรียนมาตรฐานสากล

  Teachers as Learners ห้องพักครู : 21st Century Skills และโรงเรียนมาตรฐานสากล

  21st Century Skills และโรงเรียนมาตรฐานสากล


  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 19:20 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • ประชุมวางแผนการดำเนินงานScQA
  ประชุมวางแผนการดำเนินงานScQA   ส่ง 20 มิ.ย. 2562 03:24 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

            โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) คือโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) ที่ต้องการยกระดับโรงเรียนชั้นนำจำนวน 500 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล ซึ่งนั่นเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องตอบให้ได้ว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเหล่านั้นได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น "โรงเรียนมาตรฐานสากล"
            สำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นพฐ.) โดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษษตอนปลาย จึงได้เร่งสนองนโยบายดังกล่าว โดยการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากโรงเรียนและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
            จากการระดมสมองร่วมคิด ร่วมหารือ จึงสามารถวางแผนงานได้ว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล จะต้องมีหลักสูตรเด่นที่เน้นมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรนั้นจะต้องประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ ผนวกกับความเป็นสากลที่ประกอบด้วย ทฤษฎีองค์ความรู้ ชักนำเด็กสู่การคิดโครงงาน และสามารถเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น ต้องอยู่ภายใต้การบริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ที่มีองค์ประกอบสำคัญคือ มีผู้นำล้ำเลิศความคิดครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน ปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน สามารถสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
            ซึ่งหากผู้เรียนได้ผ่านเข้าสู่ระบบของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง 2 ประการแล้ว ผลที่ได้คือ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบท ยอดเยี่ยมวิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพียงเท่านั้น การกล่อมเกลาผู้เรียนที่จะต้องมีศักยภาพเป็นพลโลกจะต้องพร้อมใจกันร่วมอนุรักษ์โลก เนื่องจากความเป็นสากลที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 
            เมื่อวางแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน ผนวกกับภาพความสำเร็จของผลผลิตซึ่งคือผู้เรียนที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว จึงได้มีการวางเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนในปี 2553 ให้ได้ 200 แห่ง ปี 2554 จำนวน 200 แห่ง และปี 2555 จำนวน 100 แห่งเพื่อครบ 500 แห่งภายใน 3 ปี
            สิ่งที่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร ที่ในปีการศึกษา 2553 จะมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 500 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP), International English Program (IEP) หรือ International Baccalaureate (IB) หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง อาทิ วิทย์-คณิต ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงมาตรฐานสากล เรียกได้ว่า หากผู้เรียนมีความประสงค์จะศึกษษต่อในประเทศใด ก็สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทันที
            การพัฒนาการสอนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ (สำหรับโรงเรียนไม่ใช้สูตร EP/IEP/MEP) จำนวน 325 แห่ง พัฒนาครูผู้สอน ทั้งในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอื่น ๆ) จาก 234 แห่ง รวม 1,200 คน และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 325 แห่ง รวม 4,125 คน พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 500 แห่ง และพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อให้โรงเรียนทั้ง 500 แห่ง เป็นสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างเต็มระบบ
            นั่นคืออีกก้าวหนึ่งที่คนไทยจะได้เห็นภาพความสำเร็จของเยาวชนไทย ที่จะผ่านการเพาะบ่มจากโรงเรียนทางเลือกใหม่ "โรงเรียนมาตรฐานสากล" สถานศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนโลก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพ และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล
      
            แหล่งที่มาของข่าว คมชัดลึก ฉบับวันที่ 25 ม.ค. 2553
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 03:03 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • SOMPOY Model


  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 09:27 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/plant-project/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/1tambon1school/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/student-affair-dept/

https://docs.google.com/forms/d/13C7zNZy-J3rg17HrXBtjRlr6Wzq5buGZOYzHZkTMSZM/edit?usp=sharing