หลักสูตร


หลักสูตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  พุทธศักราช 2562   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
ปรับปรุงล่าสุด !!  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/khorngsrang-hlaksutr


ภาษาไทย  ::  คณิตศาสตร์  :: วิทยาศาสตร์ ::  สังคมศึกษาฯ  ::  สุขศึกษาฯ  ::  ศิลปะ  ::  การงานอาชีพฯ   ::   ภาษาต่างประเทศ

https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-phasa-thiy         https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-khnitsastr   

https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-withyasastr      https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-sangkhm-suksa

https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-sukh-suksa     https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-silpa  

https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-kar-ngan-xa-chiph     https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/hlaksutr/hlaksutr-phasa-tang-prathes


ปรับปรุงล่าสุด !!  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562