หน้าแรก

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เตรียมความพร้อมด้านการเรียน
     เตรียมความพร้อมด้านการเรียน  เอกสาร สมุด หนังสือ แบบเรียน ชุดกีฬาและเครื่องแบบอื่นๆ

        
          ส่ง 14 พ.ค. 2562 19:13 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • เกี่ยวกับโครงการ
     
         โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน
       ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
        สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
         นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาด ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical)
         นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)
         เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  ส่ง 14 พ.ค. 2562 18:00 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
 • โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

  ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ


  ส่ง 14 พ.ค. 2562 17:53 โดย ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://www.sompoy.ac.th

https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/academic-sompoypittayakhom/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/student-affair-dept/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/obecqa/
https://sites.google.com/a/sompoy.ac.th/plant-project/