Recent site activity

Jan 8, 2018, 8:52 AM webmaster sobmoei edited โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
Jan 8, 2018, 6:45 AM webmaster sobmoei edited โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
Aug 15, 2017, 8:41 AM webmaster sobmoei created สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Aug 15, 2017, 8:41 AM webmaster sobmoei attached สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐.rar to สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Mar 15, 2017, 8:55 PM webmaster sobmoei edited สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๐
Mar 15, 2017, 8:54 PM webmaster sobmoei attached รายการหนังสือ.rar to สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๐
Mar 15, 2017, 8:54 PM webmaster sobmoei created สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๐
Feb 20, 2017, 11:34 PM webmaster sobmoei edited สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
Feb 20, 2017, 11:32 PM webmaster sobmoei attached รายการอาหารสมบูรณ์.pdf to สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
Feb 20, 2017, 11:32 PM webmaster sobmoei attached 4.ประกาศโรงเรียนสบเมยวิทยาคม.pdf to สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
Feb 20, 2017, 11:32 PM webmaster sobmoei attached 3.เอกสาร-สอบราคาซื้อ-เลขที่-๗.pdf to สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
Feb 20, 2017, 11:32 PM webmaster sobmoei created สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
Dec 27, 2016, 7:29 PM webmaster sobmoei edited เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ
Dec 27, 2016, 7:28 PM webmaster sobmoei edited เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ
Dec 27, 2016, 7:26 PM webmaster sobmoei attached เอกสารสอบราคา.rar to เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ
Dec 27, 2016, 7:26 PM webmaster sobmoei created เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ
Nov 26, 2016, 1:59 AM webmaster sobmoei created ทดสอบประกาศ
Nov 9, 2016, 12:50 AM webmaster sobmoei edited ประวัติโรงเรียน
Nov 9, 2016, 12:49 AM webmaster sobmoei edited ประวัติโรงเรียน
Nov 9, 2016, 12:35 AM webmaster sobmoei edited ภาพกิจกรรม
Nov 9, 2016, 12:35 AM webmaster sobmoei created ภาพกิจกรรม
Nov 9, 2016, 12:09 AM webmaster sobmoei edited กิจกรรม
Nov 9, 2016, 12:08 AM webmaster sobmoei created กิจกรรม
Nov 9, 2016, 12:04 AM webmaster sobmoei created ข่าวประชาสัมพันธ์
Nov 9, 2016, 12:03 AM webmaster sobmoei edited ประวัติโรงเรียน

older | newer