ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบเมยวิทยาคม — Jul 24, 2018 2:39:42 AM

เอกสารเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 — Jun 16, 2018 6:39:37 AM

สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ — Aug 15, 2017 3:41:40 PM

สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๐ — Mar 16, 2017 3:54:40 AM

สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ — Feb 21, 2017 7:32:30 AM

เอกสารและรายละเอียดการสอบราคาซื้อเครื่องนอนและครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักนอนนักเรียน จำนวน ๘ รายการ — Dec 28, 2016 3:25:54 AM

ทดสอบประกาศ — Nov 26, 2016 9:59:30 AM