📜ข่าว : เกี่ยวกับอาจารย์👩‍🏫✨ ✨ กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปี 2565
https://sites.google.com/a/smnc.ac.th/klum-wichakar/home/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564%20%281%29.jpg?attredirects=0

ข่าว : เกี่ยวกับนักศึกษา📚

 


https://sites.google.com/a/smnc.ac.th/klum-wichakar/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1.png?attredirects=0
 
✎✨ขั้นตอนการเข้าระบบทะเบียน
✎✨ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนเรียน Online

✎✨ กำหนดระยะเวลาการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 
 
✎✨(ล่าสุด) ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี ประกาศค่าบำรุงสถานศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 ลด50%


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง มาตราการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

✎คู่มือนักศึกษา ปกศ2564

✎คู่มือนักศึกษา ปกศ 2565 
📣 ข่าว : ประชาสัมพันธ์ 

📣ประกาศรายชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต