Carousel imageCarousel imageCarousel image

อ.พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมร่วมกับนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานที่ประชุม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ฟุตบอลเอเชียอายุไม่เกิด 23 ปี AFC U-23 ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 63 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์สงขลา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬาจาก 11 สถาบัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้

อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมฟังการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างทักษะในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อ.พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (กบม.) ครั้งที่ 5/2562

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562