คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรทั้งหมด 12 หลักสูตร จำแนกเป็นวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

 • และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ ที่นี่  >> แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาโควตา <<