เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะครุศาสตร์

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

(น้อย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน 1215

Mail: sukanda.ch@skru.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

(มด)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2

เบอร์ภายใน 1216

Mail: mattana.ch@skru.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ