Domovská stránkaTýdenní plán
21.1.-25.1.
Český jazyk a literatura-Vyjmenovaná slova po L.Učebnice 2.díl-str.3-5,prac.sešit 2.díl-str.1-3
Čtení-Čítanka str.85-87.Čtenářská dílna.Čtení knih z třídní knihovničky
Matematika-Jednotky hmotnosti.Procvičování učiva.Učebnice str.81-85,prac.sešit str.34-35
                                                                Geometrie-Trojúhelník.Obdélník.Čtverec
Prvouka-Rozmanitosti přírody.Sluneční soustava.Učebnice str.33,prac.sešit str.33

22.1.Filmové odpoledne -od 16:00 hod

14.1.-18.1.
Český jazyk a literatura-Vyjmenovaná slova po L.Učebnice str.41-42,prac.sešit str.31-32,
                                               16.1.  Pololetní písemná práce
                                                          Určování slovních druhů-podstatná jména,přídavná jména,slovesa
                                                          Význam slov-slova stejného a opačného významu
                                                          Vyjmenovaná slova po B 
Čtení-Čítanka str.80-84.Čtení knih z třídní knihovničky
Matematika-Pamětné sčítání a odčítání.Jednotky délky.Geometrie-Trojúhelník.Obdélník.Čtverec
                         Učebnice str.75-80,prac.sešit str.31-33(str.33-Test) 
Prvouka-Lidé a čas.Lidé a technika.Opakování.Učebnice str.28-32,prac.sešit str.28-32
                 Shrnutí a opakování-Otázky a úkoly-učebnice a prac.sešit str.32


7.1.-11.1.
Český jazyk a literatura-Vyjmenovaná slova po b,l. Učebnice str.38-42,prac.sešit str.28-32
Čtení - Čítanka str.77-80.Čtení knih z třídní knihovničky
Matematika-Pamětné sčítání a odčítání,číselné osy.Učebnice str.69-74,prac.sešit str.29,30
                         Geometrie-Trojúhelník.Čtverec
Prvouka-Lidé a čas.Současnost a budoucnost.Lidé a technika.Učebnice str.26-30,prac.sešit str.26-30

8.1.Konzultační den
8.1.Schůzka k lyžařskému kurzu-od 16:00 hodin v učebně 2.třídy.Účast nutná 3.1.- 4.1.
Český jazyk a literatura-Vyjmenovaná slova po b. Učebnice str.36-40,prac.sešit str.27-30
Čtení -Čítanka str.74-77
Matematika-Pamětné sčítání a odčítání,orientace na číselných osách,prac.sešit str.26-30
Prvouka-Lidé a čas.Co se u nás zachovalo z minulosti.Učebnice str.25-29,prac.sešit str.25-29

3.1.Nástup do školy
8.1.Konzultační den
                      
 
17.12.-21.12.
Český jazyk a literatura-Slova příbuzná.Vyjmenovaná slova po b. Učebnice str.33-38,prac.sešit str.25-28
Čtení -Čítanka str.67-73
Matematika-Přirozená čísla v oboru do tisíce.Porovnávání čísel.Pamětné sčítání a odčítání
                       Učebnice str.61-66,prac.sešit str.24-26
Prvouka-Lidé a čas.Dávná minulost.Báje a pověsti.Učebnice str.23-25,prac.sešit str.23-25

20.12.Celodenní projekt-Literární dopoledne-celý 1.stupeň-konec výuky v 11:40
21.12.Vánoční besídka-konec výuky v 11:4010.12-14.12.
Český jazyk a literatura-Tvary podstatných jmen a sloves.Tvary slov a slova příbuzná.Procvičení učiva
                                               Učebnice str.32-34,prac.sešit str.21-25
Čtení - Čítanka str.64-68
Matematika-Přirozená čísla v oboru do tisíce.Porovnávání čísel
                         Učebnice str.57-62,prac.sešit str.20-24
Prvouka-Lidé kolem nás.Lidé a čas.Učebnice str.19-24,prac.sešit str.19-24

11.12.Divadlo loutek Ostrava-Štědrý den malého Jakuba
           Výuka jen první dvě vyučovací hodiny,potom odjezd do divadla


3.12.-7.12.
Český jazyk a literatura-Časování sloves.Předložky a spojky.Tvary podstatných jmen a sloves.
                                               Tvary slov a slova příbuzná.Učebnice str.30-34,prac.sešit str.19-23
Čteni -   Čítanka str.58-65
Matematika-Zaokrouhlování čísel na desítky.Přirozená čísla v oboru do tisíce.Geometrické obrazce                                                   Učebnice str.54-58,prac.sešit str.19-23
Prvouka-  Shrnutí a opakování učiva
                   Lidé kolem nás.Učebnice str.16-22,prac.sešit str.17-22

4.12.Konzultace-nutno se objednat


26.11.-30.11.
Český jazyk a literatura-Slovesa.Časování sloves.Předložky a spojky.Tvary podstatných jmen a sloves
                                               Učebnice str.28-32,prac.sešit str.17-21 Diktát
Čtení -Čítanka str.50-57
Matematika-Sčítání a odčítání dvojciferných čísel.Co už umím-Test1/A.Učebnice str.48-52,prac.sešit 
                         str.17-19
Prvouka-Co vytvořila příroda,co lidé.Opakování učiva.Lidé kolem nás
                 Učebnice str.15-19,prac.sešit str.15-19

30.11.Vánoční trhy 14:30-17:00  Konec vyučování v 11:40
  4.12.Konzultace-nutno se objednat


19.11.-23.11.
Český jazyk a literatura-Podstatná jména.Rod,číslo a pád podstatných jmen.Slovesa.Časování sloves
                                              Učebnice str.26-30,prac.sešit str.16-19.Diktát
Čtení-Čítanka str.41-47.Čtení knih z třídní knihovničky
Matematika-Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.Učebnice str.42-48,prac.sešit str.15-18
Prvouka-Orientace na mapě-orientační body,směrová růžice.Co vytvořila příroda,co lidé.
                 Učebnice str.12-16,prac.sešit str.12-16

30.11.Vánoční trhy

12.11-16.11.
Český jazyk a literatura-Podstatná jména.Rod,číslo a pád podstatných jmen
                                              Učebnice str.25-26,prac.sešit str.15-16
Čtení-Čítanka str.34-40. Čtení knih z třídní knihovničky
Matematika-Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel,početní výkony v závorkách.Polopřímka
                         Učebnice str.34-42,prac.sešit str.14-15
Prvouka- Naše obec.Krajina kolem nás.Učebnice str.11-14,prac.sešit str.11-14

30.11.Vánoční trhy
                        

5.11.-9.11.
Český jazyk a literatura-Slovní druhy.Podstatná jména obecná a vlastní.Rod, číslo a pád podstatných jmen
                                              Učebnice str.23-26,prac.sešit str.13-16
Čtení-Čítanka str.32-39.Společná četba Zpívající kuchyń
Matematika-Násobení a dělení v oboru malé násobilky.Učebnice str.29-34,prac.sešit str.9-13
Prvouka-Naše obec.Učebnice str.10-11,prac.sešit str.9-11
 
6.11.Konzultace o prospěchu a chování.Konec vyučování v 11:30.
7.11.Výuka plavání
8.11,Charitativní akce Svačina pro Marušku


31.10.-2.11.
Český jazyk a literatura- Slovní druhy.Podstatná jména obecná a vlastní
                                               Učebnice str.20-23,prac.sešit str.12-13.Diktát vět
Čtení -Společná četba Zpívající kuchyń.Čtení knihy z třídní knihovničky
Matematika-Násobení a dělení 8,9,prac.sešit k učebnici matematika-1.díl str.7-9
Prvouka-Obce České republiky.Naše obec.Učebnice str.9-11,prac.sešit str.9-11

29.10.Podzimní prázdniny
30.10.Podzimní prázdniny

31.10.Výuka plavání

24.9.-27.9.
Český jazyk a literatura-Opakování-slova významem souřadná a nadřazená,slova citově zabarvená
                                               Učebnice str.9-12,prac.sešit str.5,6
Čtení -Čítanka-str.8-11,Společná četba -Zpívající kuchyń
Matematika- Násobení a dělení 6,7,učebnice str.15-19,prac.sešit str.4-6,slovní úlohy
Prvouka-Hlavní město Praha.Učebnice str.6,prac.sešit str.6

24.9. Dopravní výchova Hlučín-dopravní hřiště.Sraz ve škole-v 7 40 u šaten
25.9. Celoškolní schůze SRPDŠ v 16 45 hodin


17.9.-21.9.
Český jazyk a literatura-Opakování-Význam slov-mnohoznačná,souznačná,protikladná
                                               Učebnice str.7,8,11,12,prac.sešit str. 3,4,5
Čtení-Čítanka str.6-12.Společná četba-Zpívající kuchyń
Matematika-Opakování násobení a dělení 4,5,sčítání a odčítání přes 10 v oboru čísel do 100,
                         počítání se závorkami,slovní úlohy
                         Učebnice str.10-14,prac.sešit str.3,4.Geometrie-Bod,přímka
Prvouka-       Hlavní město Praha-nejznámější historické památky,Karel IV.
                         Učebnice str.6,prac.sešit str.6

17.9. Ukázka tanečního kroužku-v 11:00 v  tělocvičně
18.9. Třídní schůzka v 16:00 hodin
10.9.-14.9.
Český jazyk a literatura-Opakování-Věta jednoduchá a souvětí.Druhy a melodie vět.Učebnice str.4-6,
                                              prac.sešit str.2
Čtení-Čítanka str.4-7.Společná četba Zpívající kuchyń-Blanka Čapková
Matematika-Opakování násobení a dělení 2,3,sčítání a odčítání přes 10 v oboru čísel do 100,
                         učebnice str.3-9,prac.sešit str.2. Geometrie-Bod,přímka
Prvouka-Místo,kde žijeme.Naše vlast ČR.Státní symboly,státní svátky.hlavní město Praha 
                 Učebnice str.5-6,prac.sešit str.5-6

10.9.Zahrádkářská výstava
10.9.Začíná výuka náboženství-v pondělí 6.vyučovací hodinou
18.9. Třídní schůzka v 16:00 hodin


3.9.-7.9.

Český jazyk a literatura-Opakování učiva 2.ročníku.Druhy vět.Učebnice str.3-6,prac.sešit str.1-2
Čtení- Čítanka str.3-5
Matematika - Opakování učiva 2.ročníku.Učebnice str.3-5,prac.sešit str.1
Prvouka- Opakování učiva 2.ročníku.Místo,kde žijeme-Naše vlast Česká republika.Učebnice str.5.
                  prac.sešit str.5Organizace začátku školního roku

Pondělí 3.9.-Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně v 8:00,ukončení vyučování v 8:45,
                      družina v provozu od 8:45,jídelna v provozu od 11:00 do 12:00
Úterý 4.9.-Třídnické hodiny-s sebou:aktovku,pouzdro,přezůvky,svačinu,
                    ukončení vyučování v 11:40
Středa 5.9.-První hodina čtení-společná četba,v 8:30 odjezd na první hodinu výuky plavání,
                    s sebou jen věci na plavání a svačinu
Čtvrtek 6.9.-Výuka dle rozvrhu
Pátek 7.9.-Výuka dle rozvrhu

10.9.Začíná výuka náboženství-v pondělí 6.vyučovací hodinou