Domovská stránka

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
14. 1. 2019 - 20. 1. 2019
6. třída - pololetní písemná práce - 17.1 /spodoba znělosti,rozlišení mezi větou jednoduchou a souvětím, větné členy, mluvnické kategorie podstatných jmen, duálové tvary, podstatná jména - hromadná, pomnožná, látková. Diktát - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen/ - celý týden tedy opakujeme dané jevy /děti mohou procvičovat i doma z učebnice, pracovního sešitu či z pc - internetové stránky na opakování znají.
8. třída - pololetní písemná práce - 18. 1. /psaní u,ú,ů, skloňování zájmena já - mně, mě, větné členy, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními, interpunkce v souvětích. Diktát - vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem/ - celý týden tedy opakujeme dané jevy /děti mohou procvičovat i doma z učebnice, pracovního sešitu či z pc - internetové stránky na opakování znají.

7. 1. - 13. 1. 2019
6. třída - pohádky /práce s textem/, písemná práce /vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor/. Koncovky podstatných jmen - nové učivo. Opakování na pololetní písemnou práci /děti si do sešitu poznačí, co si budou opakovat, zároveň si společně určíme den,v následujícím týdnu, kdy budeme písemku psát/.

8. třída - věty hlavní a vedlejší, interpunkce v souvětích, romantismus /práce s literárním sešitem/, příprava na pololetní písemnou práci. /děti si do sešitu poznačí, co si budou opakovat, zároveň si společně určíme den,v následujícím týdnu, kdy budeme písemku psát/.

31. 12. 2018  - 6. 1. 2019
žáci nastupují do školy ve čtvrtek - 3. 1. 2019
6. třída - příprava na slohovou práci - vypravování, práce s texty - báje a pověsti /RWCT metody/
8. třída - interpunkce v souvětích a ve větách jednoduchých. Práce s textem v literatuře /středověká témata v romantismu/

17. - 23. 12. 2018
 21. 12. - vánoční besídky ve třídách
6. třída - podstatná jména /souhrnné opakování - duálové tvary, pomnožná - hromadná - látková, mluvnické kategorie podstatných jmen/. Vánoce - zvyky, pranostiky, koledy.
8. třída - významové poměry mezi větami hlavními, určování druhů souvětí. Vánoce - zvyky a tradice, koledy.

10. - 16. 12. 2018
6. třída - písemná práce na mluvnické kategorie podstatných jmen /pád, číslo, rod, vzor - děti mohou používat pomůcky/, práce s texty - pracovní sešit do literatury /báje a pověsti/, Vánoce: pranostiky, zvyky. Diktát - vyjmenovaná slova /děti opět mohou mít vlastní vytvořenou pomůcku.
8. třída - poměry mezi větami hlavními, významové poměry, práce s literárními texty /romantismus - rytířská tematika/, diktát - vyjmenovaná slova.
3. 12. - 8. 12. 2018
6. třída - Souvětí a věta jednoduchá, diktát - vyjmenovaná slova (vlastní vytvořená pomůcka povolena), písemná práce - mluvnické kategorie podstatných jmen, Vánoce - pranostiky, zvyky /Logico/.
8. třída - významový poměr mezi větami hlavními, spojky souřadné, Fikce a skutečnost v historické literatuře. Oprava slohové práce - životopis světového politika.

30. 11. 2018 proběhnou na škole vánoční trhy od 14.00 do 17.00 
26. 11. - 2. 12. 2018
6. třída - podstatná jména /určování koncovek podle vzorů/ - mluvnické kategorie. Souvětí a věta jednoduchá - určování. Vánoce - pranostiky, zvyky, práce s Logicem. Četba vlastní knihy. Písemná práce na koncovky podstatných jmen, diktát - vyjmenovaná slova(děti mohou mít vlastně vyrobenou pomůcku).
8. třída - stále opakujeme druhy vedlejších vět. Významové poměry mezi větami hlavními. Oprava slohové práce - životopis současného politika. Četba vlastní knihy.
19. - 25. 11. 2018
6.třída - spodoba znělosti (sníh,nehty,včela...), koncovky podstatných jmen (do Ostravy,z Čáslavi,v obuvi...). Pohádka a báje-práce s texty. Zásady dorozumívání (scénky, skupinová práce). Diktát -vyjmenovaná slova.
8. třída - oprava slohové práce - charakteristika současného politika. Interpunkce v souvětí,druhy vedlejších vět. Drama -Moliere, Shakespeare...Diktát -vyjmenovaná slova


12.- 18. 11. 2018
6. třída - čtvrtletní písemná práce z jazyka českého bude 15.11. 2018 /vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, základní skladební dvojice, rozvité větné členy/ - děti budou opakovat ve škole, mohou i doma, např. na pc - zadat do vyhledávače procvičování daných okruhů/. Celý týden budeme opakovat na písemnou práci takovým způsobem, aby si děti ujasnily, co jim problémy nedělá a co ještě musí upevnit. 
8. třída - oprava čtvrtletní písemné práce, oprava slohových prací /kdo odevzdal práci v nedostatečném rozsahu, či jinak nekvalitní, bude ji přepracovávat/, jinak pracujeme celý týden s literárními texty /žáci od středy nosí pracovní sešit do literatury a sešit, do něhož zapisují/. Diktát ve středu bude zaměřen na koncovky podstatných jmen a vyjmenovaná slova/stále dětem dělají problém/.

5. 11. - 11. 11. 2018
6. 11. proběhnou konzultace s rodiči a žáky (dodržujte prosím čas, který jste si rezervovali přes mail).
6. třída - příprava na čtvrtletní písemnou práci /upřesníme v příštím týdnu den a okruhy na opakování/, písemná práce na rozvíjející větné členy. Seznámení s vlastní bajkou /skupinová práce, vystoupení před třídou/. Spodoba znělosti. Práce s literárními texty - pohádky.
8. třída - čtvrtletní písemná práce /základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy, vedlejší věta předmětná a podmětná, vyjmenovaná slova, psaní ú/ů/u. Součástí čtvrtletní práce bude i diktát. Děti mohou procvičovat doma na pc. Slohová práce - charakteristika současného státníka. Dílna čtení - četba vlastní knihy.

29. 10. - 4. 11. 2018
29.10, 30.10. - podzimní prázdniny
6. třída - děti seznámí třídu se svou skupinovou prací - vlastní bajka /s poučením, s ilustrací/, diktát na vyjmenovaná slova - opět mohou mít pomůcku. Písemná práce na rozvíjející větné členy. Dílna čtení.
8. třída - druhy vedlejších vět /procvičování/, diktát na koncovky podstatných jmen. Interunkce v souvětí. Charakteristika - příprava na slohovou práci.

22. 10. -28. 10. 2018
3. třída - hláska, slabika - opakování, měkké a tvrdé souhlásky. Ve středu už nastupuje p. u. Markovičová. 

6. třída - bajka - společná četba, práce s textem, čtení s porozuměním - Přísloví. Rozvíjející větné členy. Slohová práce /pátek - skupinová práce/, diktát - stále píšeme na vyjmenovaná slova/děti mohou mít pomůcky - vyjmenovaná slova/.
Děti nepíší opravy diktátů - chybu musí zdůvodňovat. 

8. třída - druhy vedlejších vět - nahrazování vedlejších vět větným členem a naopak. Písemná práce na vedlejší větu podmětnou a předmětnou. Diktát na vyjmenovaná slova. Práce s textem - čítanka. Děti nedělají průběžně opravy diktátů - každou chybu musí opravit a hlavně ji zdůvodnit!!!!! 

15.- 21.10. 2018
3. třída - stále opakujeme psaní měkkých a tvrdých souhlásek /děti opraví chyby v diktátech a zdůvodní je!!/, hláska a písmeno. Diktát na měkké a tvrdé souhlásky. Čtení s porozuměním - Zpívající kuchyň. Práce s čítankou.
6. třída - poslední písemka /bez pomůcek/ na podmět a přísudek. Stále upevňujeme větné členy - tzn. i rozvíjející větné členy /přívlastek, doplněk, předmět a příslovečné určení/. Diktát na vyjmenovaná slova /děti s sebou mohou mít pomůcku - vypsaná vyjmenovaná slova/, práce s čítankou - Bajky - čtení s porozuměním. Popis osoby.
8. třída - oprava slohové práce, druhy vedlejších vět - opakování větných členů, písemná práce na větné členy /stále někteří mají špatnou známku - opakovat doma na pc - zadat si do vyhledávače procvičování větných členů.

8. 10. - 14. 10. 2018
3. třída - opakování měkkých a tvrdých souhlásek, psaní ú,u,ů. Čtení s porozuměním /čítanka, Děti z Bullerbynu, Zpívající kuchyň/. 
6. třída - rozvíjející větné členy - stále se učíme nové učivo /žádné obavy!/, písemná práce na podmět a přísudek /2. písemka v pořadí - po dopsání třetí písemky si děti vyberou ze tří známek dvě, které jim zapíši do školy online/. Bajka - čtení s porozuměním, práce s texty. Na konci října děti píší písemku na bajky. Ve slohu se připravíme na popis osoby.
V diktátě stále opakujeme vyjmenovaná slova.
8. třída - slohová práce /líčení: Moje roční období - kresba s textem. Slohovou práci žáci odevzdají v pondělí /práce buď ve skupinkách nebo samostatně. Tak, jak uznají sami/.
Druhy vedlejších vět - opakování. V literatuře pokračuje práce s literárními texty /dobrodružná literatura/.

1. 10. - 7. 10. 2018
3. třída - z důvodu nepřítomnosti p.u. Markovičové ve třídě učíme jazyk český ve složení Gonsiorová, Bednářová, Steffek. Rozhodli jsme se, že přesadíme děti tak, aby se navzájem nebavili a nenarušovali výuku. Děti si na sebe více zvyknou a naučí se respektovat i druhého spolužáka, spolužačku. Děkuji za pochopení a pomoc.
Měkké a tvrdé souhlásky /děti stále nemají upevněná pravidla pro psaní i,y/, slova souznačná, protikladná. Děti si napíší diktát na měkké a tvrdé souhlásky - budu hlásit pouze slova /např. rybník, šipka, hýbat.../, společně čteme Děti z Bullerbynu. Ve psaní budou opisovat velká písmena.
6. třída - rozvíjející větné členy /písemná práce/, diktát /vyjmenovaná slova/, spisovná a nespisovná čeština, bajky v literatuře. Četba vlastní knihy.
8. třída - psaní ů,ú,u. rozvíjející větné členy. Druhy vedlejších vět. Práce s literárními texty. Slohová práce.

24. 9. - 30. 9. 2018
6. třída - děti si stanovily, ve které dny budou psát týdně písemku a diktát.
v diktátě se do konce října budeme zaměřovat na vyjmenovaná slova /děti si je doma budou opakovat, např. na pc formou procvičování/, za tři správné opravy diktátů se zdůvodněním pravopisu děti dostávají jedničku odpovídající hodnotě známky, jako je u diktátu. Písemky se budou psát každý týden na probírané učivo - vždy tři stejné za sebou - v prvních dvou mohou mít děti u sebe pomůcky, které si vytvoří/tzv. taháky :-)/ , třetí písemka je už bez taháků  a pomůcek.
písemka bude zaměřena na určení podmětu a přísudku 
učivo: mluvnice- opakování podmětu a přísudku ve větě jednoduché /podmět vyjádřený a nevyjádřeny, přísudek slovesný a slovesně jmenný/. literatura - bajky /práce s texty v pracovním sešitě/.
8. třída - děti si stanovily, ve které dny budou psát týdně písemku a diktát.
v diktátě se zaměříme na koncovky podstatných jmen, shodu přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova. Písemka bude zaměřena na správné určení podmětu a přísudku.
učivo: mluvnice- rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk). Literatura : práce s literárními texty v pracovním sešitě. Sloh : příprava na slohovou práci /charakteristika populární osobnosti/.

4. 6. - 10.6. 2018
9. třída - Opakování gramatických jevů - procvičování, současná česká literatura (četba knih)- knihovna
7. třída - pololetní písemná práce, orientace v knihovně, společné čtení.

28. 5. - 3.6
9. třída - děti jedou v úterý na celý den na soudní jednání /v rámci výuky předmětu Výchova k občanství/. Děti, které nenapsaly slohovou práci - Má největší životní zkouška (úvaha) ji dodělají v tomto týdnu, ať nemají zbytečně nedostatečnou. komunikace přes internet, jazykověda - slovenština.
7. třída - děti budou celý týden opakovat na závěrečnou práci z jazyka českého (píší ji v následujícím týdnu)- větné členy, slovní druhy, druhy zájmen, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen (pád, číslo, rod a vzor), vyjmenovaná slova (ta budou v diktátě - resp. v doplňování vět).
V následujícím týdnu vybírám čtenářské deníky (opět přečteny tři knihy).


7. 5. - 11. 5. 2018
7. 5. je ředitelské volno - děti nemají školu, tudíž ani oběd.
8. 5. státní svátek
9. třída - komunikace přes internet, čtenářská gramotnost na pc. Zpívaná poezie.
7. třída - čtenářská gramotnost na pc (společná četba a plnění úloh v textu), druhy vedlejších vět, komiks.

23. 4. - 29. 4. 2018
9. třída - příprava na slohovou práci  - úvaha, oskarové filmy (Svěrák, Hrabal).
7. třída - Oprava strukturovaných životopisů (žáci měli napsat minimálně jeden na známou osobnost), ironie a satira v literatuře, rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím.
5. třída - opakování skladby (podmět a přísudek)- podmět nevyjádřený a vyjádřený, přísudek jmenný a slovesný.

16. 4. - 20. 4. 2018
9. třída - příprava na slohovou práci - pokus o tvořivé psaní, formulování vlastního postoje. Humor v literatuře - filmové adaptace. 
V pondělí 16. 4. mají žáci druhé kolo přijímacích zkoušek. Děti, které se nezúčastní, budou v pondělí v sedmé třídě.
7. třída - Výběr slohové práce - strukturovaný životopis. Souvětí a věta jednoduchá, Ironie a satira v literatuře (pracovní sešity do literatury s sebou v pondělí!)


9. 4. - 13. 4. 2018
12. 4. v Píšti nepůjde elektřina a voda - děti jedou do kina /donést 160 Kč na osobu/
9. třída - souhrnné opakování gramatických jevů (veškeré slovní druhy, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, předpona s,z,vz, psaní mně/mě...). Děti si budou zkoušet ve skupinkách testíky. 
Ve středu dětem končí vyučování ve 12.35 h. V úterý kontroluji podpisy rodičů!!
7. třída - oprava čtvrtletní písemné práce. Stále čekám, že si žáci, kterým se žádost nepovedla, napíší doma žádost novou a donesou ji ke kontrole (doposud nikdo z dětí neprojevil zájem). Souvětí - grafické znázornění, spojovací výrazy. Příprava na strukturovaný životopis. Děti si v následujícím týdnu vyzkouší napsat strukturovaný životopis na významnou osobnost.
V pátek český jazyk není - jsem na školení.

2. 4. - 8. 4. 2018
V pondělí je volno. 
9. třída - Slovesa (mluvnické kategorie), neohebné slovní druhy (ráda bych s dětmi zopakovala v tomto týdnu všechny slovní druhy). Čtvrtletní písemnou práci budou děti psát až po přijímacích zkouškách (netřeba je znervózňovat víc, než je třeba).
7. třída - děti si odhlasovaly čtvrtletní písemnou práci na pátek - tj. 6.4. (okruhy mají na webu)- součástí práce bude i diktát (zaměřím se na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu přísudku s podmětem). Dětem, kterým se nepodařilo napsat kvalitně žádost, mohou přes Velikonoce napsat žádost znovu a donést ji na opravu (známka se jim připočítá ke známce předešlé). Souvětí - větné celky a grafické znázornění souvětí + spojovací výrazy.
5. třída - stále opakujeme číslovky a koncovky podstatných a přídavných jmen, u sloves se učíme slovesný způsob.

26. 3. - 1. 4. 2018
Žáci mají ve čtvrtek a v pátek tj. 29. -30. 3. Velikonoční prázdniny, škola není ani následující pondělí 2. 4. (Velikonoční pondělí)
9. třída - Číslovky (druhy, skloňování), opakování doposud probraného učiva (včetně zájmen), děti dostávají postupně ofocené materiály, které si doma samy doplňují (týká se žáků, kteří mají v dubnu přijímací řízení). Doučování učiva, které zapomněly, nebo mu nerozumí probíhá v pondělí od 7.10 a v pátek od 7.10.
Žáci si čtvrtletní práci napíší po přijímacích zkouškách, zatím si musí stále opakovat probrané učivo - sami vědí, kde mají mezery.

7. třída - společná četba legenda a cestopis. Skladba - věty hlavní a věty vedlejší. Oprava slohové práce - žádost. 
Po Velikonocích píší žáci čtvrtletní písemnou práci (den si odhlasují) - spodoba znělosti (např. dub, plž), velká písmena, mluvnické kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor), mluvnické kategorie u přídavných jmen (pád, číslo, rod, druh, vzor), určování větných členů (mimo doplňku), určování druhů zájmen.

5. třída - způsob oznamovací u sloves. Čtení s porozuměním - Logico.

19. 3. - 25. 3. 2018
9. třída - Zájmena - druhy a skloňování, neustále opakujeme přídavná jména (koncovky), v pondělí ráno je opět opakování druhů souvětí, druhů vedlejších vět, poměrů mezi větami hlavními. V literatuře si vyzkouší čtení s porozuměním (tabulky s Logicem).
V pondělí odpoledne si děti vyzkouší naostro další test k přijímacím zkouškám. 
7. třída - rozbor vět hlavních a vedlejších. Určování větných členů. Žádost - formulace.
5. třída - slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací), nadále opakujeme číslovky a mluvnické kategorie u podstatných jmen a přídavných jmen.
12. 3. - 18. 3. 2018
9. třída - Zájmena - druhy, skloňování, opakování - podstatná jména, přídavná jména, psaní velkých písmen, vyjmenovaná slova, předpona s,z,vz. Fejeton _ Křesťan.
7. třída - shoda přísudku s podmětem, Legenda a cestopis (společné čtení). 

26. 2. - 2. 3. 2018
9. třída - stupňování přídavných jmen, stále opakujeme psaní velkých písmen, koncovek podstatných jmen a mluvnických kategorií podstatných jmen. Přídavná jména - druhy, koncovky přídavných jmen.
7. třída - vlastní četba knihy, základní větné členy, charakteristika literární postavy.

19. - 23. 2. 2018
9. třída - Podstatná jména (vzory, tvary). Stále opakujeme velká písmena a upevňujeme psaní vyjmenovaných slov, bě/bje, pě, vje/vě. V tomto týdnu tedy nebude ani literatura a sloh, stále noste mluvnici, včetně pracovního sešitu.
7. třída - Základní větné členy, rozvíjející větné členy, práce s texty v pracovním sešitě do literatury (pondělí- noste s sebou!!), opakujeme zároveň stále slovní druhy.

12. 2. - 18. 2. 2018
Žáci 9. třídy nemají ve středu odpolední vyučování - tj. 14.2. budou mít děti podpisy rodičů k poznámce, že výuka končí ve 13.30 hod. Pokud to tak nebude, zůstanou ve škole do 15.3 0h. a bude jim přidělena práce ve škole. VYBÍRÁME 40 KČ NA BESEDU, KTEROU ORGANIZUJE PRO DĚTI P. U. STEFFEK. PENÍZE NOSÍ ŽÁCI POKLADNÍKOVI TŘÍDY - KAROLÍNĚ.
9. třída - stále opakujeme velká písmena /děti si doma procvičují, dostaly nafocené listy, zároveň mají plno cvičení v pracovním sešitě, diktát ve čtvrtek bude hlavně na tento gramatický jev/.  Podstatná jména - mluvnické kategorie, koncovky podstatných jmen, duálové tvary, nepravidelná podstatná jména. Ve slohu opakujeme veškeré slohové útvary, postupy a styly.
7. třída - četba vlastní knihy /vlastní uvážení, výběr/, základní větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek a doplněk/. Opakujeme stále velká písmena - děti nemají dostatečně zažito.
5. 2. -11. 2. 2018
9. třída - velká písmena. absurdní divadlo. funkční styly - rozpoznání jednotlivých stylů. 
7. třída - větné členy, slova nadřazená, podřazená, věty podle postoje mluvčího.

29. 1. - 4. 2. 2018
9. třída - Podstatná jména - koncovky, mluvnické kategorie. Úvod do slohových stylů a útvarů. Svěrák a Smoljak - Divadlo J. Cimrmana.
V pondělí opět přípravný kurz pro střední školy, děti donesou vyplněné testy. Začnu jim dávat i testy maturitní z jazyka českého (forma otázek je stejná jako u přijímaček, rozdíl je v délce čteného textu). Testů k přijímacím zkouškám je totiž pouze šest - společnost Cermat více neuvolnila, proto budu průběžně doplňovat maturitními testy - je jich celkem 30. Děti by si testy měly zakládat do složky, budou z nich čerpat plynule po celou dobu do přijímaček.
7. třída - Oprava slohových prací - charakteristika. Nadále upevňujeme znalosti z psaní velkých písmen. Věta jednoduchá - větné členy. 

22. 1. - 26.1. 2017
22.1. - žáci sedmé třídy jedou do divadla v Opavě na divadelní představení Noc na Karlštejně. Děti se slušně oblečou, výuku v ten den nemají.
7. třída - uzavírání známek, Věta jednoduchá - větné členy. Vlastní četba.
9. třída - uzavírání známek, oprava pololetní písemné práce. Obohacování slovní zásoby, zpívaná poezie v literatuře, koncovky podstatných jmen (vzory, opakování mluvnických kategorií).
Žáci nezapomenou spolu s rodiči závazně vybrat dvě střední školy, na které se budou posílat přihlášky - týká se to žáků 9. třídy. Přihlášky budu vyplňovat s výchovnou poradkyní p. u. Gajdovou - 31. ledna!!!!!!
Děti, které chodí na přípravný kurz k přijímacím zkouškám dostaly 1. ze vzorových testů společnosti CERMAT. Na přípravku mi opět v pondělí přišlo pouze 5 žáků. Test budou mít děti vyplněný, projdeme správné odpovědi. To, co nevědí, si probereme v pondělí od 13.45 hod.
23. 1. Klasifikační konference. 

15. - 19. 1. 2017
Pololetní písemné práce proběhnou podle data, které si žáci odhlasovali v hodinách (písemku bude doplněna diktátem). NEZAPOMEŇTE NA ČTENÁŘSKÉ DENÍKY (F ZNÁMKA), KDO JE NEPŘINESE V TOMTO TÝDNU DOSTANE NEDOSTATEČNOU. POČET KNIH MÁTE DANÝ, STEJNĚ TAK OTÁZKY K ČETBĚ.
9. třída Obohacování slovní zásoby, odborný funkční styl, drama - Semafor, Osvobozené divadlo. Práce s texty. Pololetní písemná práce.
7. třída - Slova významově nadřazená a podřazená, větné členy, Povídky B. Němcové a Nerudy, pololetní písemná práce.
8. 1. - 12. 1. 2017
Ve dnech 8., 12. ledna mám dvoudenní školení. 9. 12. - jede 7. - 9. třída natáčet pořad Bludiště
7. třída - Opakování na pololetní písemnou práci (určování slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, určování druhů zájmen, nahrazování zájmena který zájmenem jenž, mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, rod), stupňování příslovcí, příslovečné spřežky, předložky vlastní a nevlastní). Příprava na domácí slohovou práci - charakteristika.
9. třída - Příprava na pololetní písemnou práci (vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, psaní ů-u-ú, větné členy ve větě jednoduché, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními, určování druhů souvětí, psaní interpunkcí, spodoba znělosti).Obohacování slovní zásoby, příprava na domácí slohovou práci.

3. 1. 2018 - 5. 1. 2018
7. třída - opakování sloves (mluvnické kategorie), neohebné slovní druhy, pololetní písemná práce - 16.1.2018
9. třída - opakování - zásady psaní čárek, věta přímá a nepřímá.  Spodoba znělosti, obohacování slovní zásoby. Příprava na pololetní písemnou práci.

18. 12. - 22. 12. 2017
v pátek není vyučování, máme vánoční besídku - rozdáváme si dárky, zpíváme koledy a děláme si den sami pro sebe. 
9. třída - Věty podle postoje mluvčího, zásady psaní čárek. Příroda a sport v literatuře.
7. třída - Vánoce (pranostiky, zvyky, koledy, význam Vánoc. Slova citově zabarvená, ustálená slovní spojení (přirovnání, přísloví, rčení).

11. 12. - 15.12. 2017
15. 12. 2017 - vánoční Praha (celodenní)
Divadlo ve škole (hodinové představení - průřez literaturou)
9. třída - psaní čárek v souvětích, určování druhů vedlejších vět, určování poměrů mezi větami hlavními. Memoárová literatura.
7. třída - synonyma, antonyma, homonyma, určování slovních druhů, příprava na slohovou práci - charakteristika.

4. 12. - 10. 12. 2017
9. třída má v úterý 1. hodinu besedu (je zdarma) - téma zní: Poselství křesťanských Vánoc - I chudý narodil se bohatý. 
9. třída - Zásady psaní čárek ve větách a v souvětích, rozlišování druhů souvětí - souřadné, podřadné, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními. Autobiografie. Memoárová literatura.
7. třída - Synonyma, homonyma, antonyma, fantasy literatura. Diktát stále na vyjmenovaná slova (kontrola oprav diktátů, se zdůvodněním jevů).


27. 11 . 1.12. 2017
1.12. nemá devátá třída výuku, chystá si věci na vánoční trhy.
9. třída - druhy vedlejších vět, zásady psaní čárek ve větách a v souvětích. Diktát stále dokola na vyjmenovaná slova(dodělat doma veškeré opravy diktátů!!! chybí všem, slova zdůvodnit!!!budu kontrolovat a známkovat :-)), písemná práce na větné členy.
7. třída - písemná práce na mluvnické kategorie podstatných a přídavných a na druhy zájmen, diktát na vyjmenovaná slova.
Číslovky - druhy, mluvnické kategorie sloves. 

18. - 22. 11. 2017
V pondělí a úterý není jazyk český, mám školení mentoringu. Zároveň není v úterý díky školení čtenářský klub.
9. třída - oprava čtvrtletní písemné práce, druhy vedlejších vět, podřadné souvětí. Stále v diktátech budeme opakovat gramatické jevy, které nám činí obtíž (vyjmenovaná slova, psaní ů-ú-u, koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem).
7. třída - ohebné a neohebné slovní druhy. Pravopis velkých písmen. Diktát opět bude zaměřen na vyjmenovaná slova. Nadále v písemné práci budeme opakovat druhy zájmen (zatím zvládají v pohodě 4 žáci), děti nezapomenou dodělávat opravy v diktátech, včetně zdůvodnění. 
13. 11. - 16. 11. 2017
17. 11. je státní svátek.
Do hodin všichni stále nosí pracovní sešit, ať už do literatury, či do mluvnice.
9. třída - čtvrtletní písemná práce (okruh byl zadán, děti vědí, co mají opakovat). Druhy VV (hledání rozdílů mezi větou jednoduchou a souvětím), Moderní poezie.
Někteří z vás mi neodevzdali slohovou práci - osobní dopis. V pondělí dávám známky do systému školy online, máte poslední šanci donést a opravit si tak pětku hodnoty F. Vzhledem k tomu, že je v pondělí porada ohledně známek, příprava do českého jazyka bude tím pádem zkrácena.
7. třída - čtvrtletní písemná práce (stále opakujte vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen a druhy zájmen - procvičovat můžete i na internetu).Dílna čtení. Sci- fi literatura.

6.11. - 10.11. 2017
Příprava na čtvrtletní písemnou práci. Jak sedmá, tak devátá třída si vyberou termín, kdy budou písemku psát /součástí práce je i diktát!!/
9. třída - procvičování větných členů, rozlišování věty jednoduché a souvětí. Autobiografie. Příprava na slohovou práci - vypravování.
 Diktát se bude opět psát na vyjmenovaná slova, ů-ú-u, shodu přísudku s podmětem (tak dlouho, dokud tyto jevy nebudou dětmi dostatečně procvičené). Přípravka z češtiny k přijímačkám je v pondělí, nezapomeňte si donést hotové testy!!
Do hodin všichni stále nosí pracovní sešit, ať už do literatury, či do mluvnice.
7. třída - mluvnické kategorie sloves, neohebné slovní druhy. sci - fi literatura.
Diktát stále na vyjmenovaná slova - procvičujte!, písemná práce ještě stále na mluvnické kategorie.
Do hodin všichni stále nosí pracovní sešit, ať už do literatury, či do mluvnice.


30. 10. - 3. 11. 2017
30. 10. - celý den školení /Ostrava- nebudu ve škole/
9. třída - Žáci mají v pondělí přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky a ve čtvrtek z jazyka českého (VÝMĚNA!!)
Shoda přísudku s podmětem, určování všech větných členů, rozlišování věty jednoduché a souvětí. Příprava na slohovou práci - vypravování. Diktát - shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, psaní ů-ú-u.
7. třída - Zájmena, mluvnické kategorie sloves, písemná práce na mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, diktát na vyjmenovaná slova. ŽÁCI DO HODIN JAZYKA ČESKÉHO NOSÍ PRACOVNÍ SEŠITY - BUĎ LITERATURA NEBO JAZYK ČESKÝ (PODLE ROZVRHU).
23. - 27. 10. 2017
26., 27. 10. 2017 jsou podzimní prázdniny. Žáci mají volno.
V přípravkách dostanou v pondělí deváťáci první test k přijímačkám, prosím rodiče, aby zkontrolovali, že ho budou dělat sami doma a mají na něj pouze hodinu (tím si trénují práci pod časovým tlakem, aby byli co nejméně nervózní v dubnu, kdy to vše proběhne naostro). Děkuji :-)
Ve středu probíhá ve škole projektové vyučování, dětem odpadá odpolední výuka, klasický rozvrh žáci ten den nemají.
9. třída - stálé opakování větných členů (písemná práce na ně proběhne výjimečně v úterý, možná že dám i diktát, bude záležet na přístupu dětí :-)), problematika holocaustu v literatuře - práce s texty v PS literatury. Přípravky do češtiny proběhnou v pondělí v obvyklém čase.
7. třída - Skloňování zájmen, stále opakujeme mluvnické kategorie podstatných jmen. Děti si doma stále zkouší procvičování vyjmenovaných slov a mluvnických kategorií podstatných a přídavných jmen. V literatuře pracujeme s texty /čtení s porozuměním/.Děti musí nosit pracovní sešit do literatury /každé pondělí/. Výuka probíhá pouze v pondělí a v úterý. Ve středu je projektové vyučování. Děti nedělají opravy diktátů, za tři správné opravy dostanou jedničku - musí slovo správně napsat a vysvětlit proč se píše takto.

16. 10. - 20. 10. 2017
9. třída - Věta jednoduchá - větné členy, písemná práce na ně. Diktát - vyjmenovaná slova + psaní ú,ů,u. Žánry v díle J. a K. Čapka. 
7. třída - Zájmena - skloňování zájmena jenž. Balada - lidová a umělá. Diktát na vyjmenovaná slova. Písemná práce na mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen.

9. 10. - 13. 10. 2017
9. třída - Věta jednoduchá, souvětí. Větné členy. Diktát - vyjmenovaná slova, psaní ú,ů,u, shoda přísudku s podmětem. Písemná práce - větné členy (mimo doplněk). Problematika holocaustu v literatuře. Funkční styly a  prostředky ve slohu.
7. třída - procvičování i/y u přídavných jmen, opakování mluvnických kategorií u podstatných a přídavných jmen, písemná práce - mluvnické kategorie podstatných jmen, diktát - vyjmenovaná slova (děti si nedělají opravy se zdůvodněním! zkuste prosím dohlédnout), Balada - Erben (lidová), výtah ve slohu.

2. 10. - 6. 10. 2017
9. třída - Indoevropské jazyky. určování slovních druhů, větné členy. Problematika holocaustu v literatuře. Diktát na vyjmenovaná slova, písemná práce na větné členy.
7. třída - Podstatná a přídavná jména /opakování učiva z 6. třídy/, zájmena - skloňování zájmena jenž, balada - lidová a umělá. Písemná práce na podstatná jména /určování mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor/.

25. 9. - 29. 9. 2007
25. - 26. 9. jsem mimo školu (mám školení v Ostravě - mentorské dovednosti)
9. třída - Projekt Edison - žáci deváté třídy v tomto týdnu nemají klasický rozvrh. V tomto týdnu se starají o stážisty z cizích zemí a komunikují s nimi. Překládají žákům nižších ročníků informace jak ze strany studentů z ciziny, tak ze strany žáků naší školy. Rozvrh bude speciálně upraven pro všechny ročníky naší školy. Děti budou doma stále a do nekonečna opakovat vyjmenovaná slova. 
Žáci deváté třídy - v pondělí 2 hodiny matematiky, zbytek výuky se věnují stážistům a navštěvují s nimi třídy.
V úterý mají jednu hodinu matematiky a zbytek opět starost o stážisty. Ve středu mají první hodinu matematiku a odpolední výuku /7.-8. hodina/, ve čtvrtek je státní svátek - výuka se nekoná. V pátek mají jednu hodinu matematiky a dvě hodiny jazyka českého /pracovní sešit do mluvnice a literatury s sebou!!!/, 6. hodinu mají ještě tělocvik - úklid všech prostor ve škole po stážistech a žácích. 
7. třída - výuka a rozvrh bude upraven kvůli stážistům ze zahraničí. Děti si opakují podstatná jména (duálové tvary, mluvnické kategorie, podstatná jména hromadná, pomnožná a látková, koncovky i/y u podstatných jmen - podle vzorů). Ve středu mají děti první hodinu český jazyk - mluvnici (berou s sebou pracovní sešit a knihu), v pátek mají literaturu - berou s sebou pracovní sešit do literatury.

18. 9. 2017 - 22. 9. 2017
7. třída - diktát na koncovky podstatných jmen (doma zopakovat koncovky i/y, včetně vzorů podstatných jmen), písemka na mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor) - děti si samy určily dny na písemky a diktáty, takže ví.
Duálové tvary podstatných jmen (ruce, nohy, kolena, ramena, oči, uši...), opakování z šesté třídy. Úvod do literatury - prozaické útvary, poezie, drama.
9. třída - diktát na vyjmenovaná slova, písemná práce - doplňování i/y opět u vyjmenovaných slov (1. diktát nedopadl dobře, tudíž budeme opakovat tak dlouho, až si to zažijí). Indoevropské jazyky. Literární druhy a žánry. 

11.9. 2017 - 15. 9. 2017
13. 9. jede 8., 9. třída do Divadla loutek na divadelní představení Oskar a růžová paní.
9. třída - Jazykověda a její disciplíny, vyjmenovaná slova (souhrnné opakování), diktát na vyjmenovaná slova. Literatura - opakování druhů a žánrů, fantasy literatura.
7. třída - seznámení s pravidly ve školní knihovně (čtenářský deník), opakování slovních druhů, úvod do literatury - opakování prozaických útvarů, poezie, drama. Práce v pc učebně - čtenářská gramotnost.

4. 9. - 8. 9. 2017
9. třída - seznámení s učivem 9. třídy, opakování učiva 8. ročníku (vyjmenovaná slova, slovní druhy, větné členy), seznámení s pravidly školní knihovny (žáci za pololetí musí přečíst minimálně 2 knihy, 1. knihu odevzdávají ke kontrole na konci října - mají dvouminutový výstup s knihou před třídou), stanovení dnů na písemku a diktáty, rozdělení sešitů do jednotlivých částí jazyka českého.
7. třída - seznámení s učivem 7. třídy, opakování učiva 6. ročníku. Návštěva školní knihovny.

12. 6. - 16. 6. 2017
4. třída - souhrnné opakování učiva 1.- 12. lekce.
5. třída - pololetní písemná práce (koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, koncovky přídavných jmen - měkké a tvrdé, diktát na vyjmenovaná slova). Souhrnné opakování učiva za druhé pololetí. Kontrola čtenářských deníků.
6. třída - pololetní písemná práce (určování slovních druhů, podstatná jména konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná a látková, duálové tvary, koncovky přídavných jmen + stupňování přídavných jmen, druhy zájmen, číslovky, mluvnické kategorie sloves. Diktát - shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova. Kontrola čtenářských deníků. Uzavírání klasifikace.
7. třída - pololetní písemná práce (druhy vedlejších vět, slovní druhy, druhy zájmen, určování větných členů, diktát na shodu přísudku a podmětu, koncovky podstatných jmen a přídavných jmen), kontrola čtenářských deníků, uzavírání klasifikace. 
8. třída - pololetní písemná práce (diktát na vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, větné členy, shoda přísudku s podmětem, určování vět hlavních a vedlejších, druhy vedlejších vět), kontrola čtenářských deníků, uzavírání klasifikace.
9. třída - uzavírání klasifikace, kontrola čtenářských deníků.

5. 6. - 9. 6. 2017 (školení 5.6, 7.-8.6 -budu mimo školu, děti budou mít zástup na jazyk český)
4. třída - Stone soup, práce s pracovním sešitem. dodělávání jednotlivých stránek. 
5. třída - opakování přídavných jmen (vzory, mluvnické kategorie), příprava na pololetní písemnou práci - datum si děti odhlasují, témata na písemku s nimi projdu.
6. třída - procvičování učiva za druhé pololetí, příprava na pololetní písemnou práci - datum si děti odhlasují, témata na písemku s nimi projdu.
7. třída - opakování a procvičování učiva 7. třídy. Příprava na pololetní písemnou práci - datum si děti odhlasují, témata na písemku s nimi projdu.
8. třída - opakování a procvičování učiva 8. ročníku, příprava na pololetní písemnou práci - datum si děti odhlasují, témata na písemku s nimi projdu.
9. třída - Současná česká literatura (Michal Viewegh, pracovní list, Báječná léta pod psa), děti už pololetní písemnou práci psát nebudou, velkou písemnou práci si napsaly v dubnu před přijímačkami. Známek mají dostatek, dodají ještě úvahu _někteří zadání nesplnili. 
29. 5 . - 2. 6. 2017
4. třída - Activity book str. 56 - 58 /článek Stone soup/, opakování článků z předchozích lekcí. 
5. třída - přídavná jména přivlastňovací (otcův, matčin), kontrola domácího úkolu ve středu, opakování přídavných jmen podle vzoru mladý a jarní. Diktát na koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých. Příprava na pololetní písemnou práci.
6. třída - možná oprava slohové práce (úřední dopis), používání jazykových příruček, dobrodružná literatura. Příprava na pololetní písemnou práci.
7. třída - souhrnné opakování vedlejších vět, drama (W. Shakespeare - Romeo a Julie) - výstavba dramatu, příprava na vypravování (vlastní tvořivé psaní), opakování na pololetní písemnou práci.
8. třída - 31. 5. společná akce s žáky ze školy v Tworkově (minigolf a opékání - děti si s sebou vezmou chleba a párek) - učení je přizpůsobeno této akci, vše visí na rozvrhu 8. třídy.
               - kdo neodevzdal úvahu, může ji přinést v pondělí, opakování na pololetní písemnou práci, meziválečná literatura - K. Poláček a E. Baas, práce s pracovními listy.
9. třída - K. Legátová (Želary - pracovní list), Viewegh (Báječná léta pod psa - pracovní list), postupné opakování učiva 9. ročníku (gramatika).

22. 5. - 26. 5. 2017
4. třída - The Dragon Crown 12, slovíčka z 12. lekce, četba článků.
5. třída - Přídavná jména měkká a tvrdá (vzor mladý a jarní - 1. písemka na toto téma), přídavná jména přivlastňovací (seznámení se vzory otcův a matčin), neohebné slovní druhy. Diktát na koncovky podstatných jmen a vyjmenovaná slova.
6. třída - používání jazykových příruček, přímá a nepřímá řeč. Blahopřání, dobrodružná literatura.
7. třída - procvičování druhů vedlejších vět (děti dostaly domů dvojlist, na kterém mohou procvičovat), vypravování - podle obrázků, Drama - tragédie, komedie.
8. třída - převádění spisované podoby do nespisovné a naopak. Oprava slohové práce (úvaha), humor ve světové literatuře.
9. třída - Současná česká literatura, oprava slohové práce (úvaha).
15. - 19. 5. 2017
4. třída - písemná práce na slovíčka z 11. lekce, doděláváme 11. lekci v PS. 
5. třída - stále opakujeme vzory podstatných jmen a přídavných jmen, příprava na písemnou práci z přídavných jmen (pouze měkký a tvrdý druh - vzor jarní a mladý), děti stále nedělají opravy v diktátových sešitech (musí každou chybu zdůvodnit!)
6. třída - Používání jazykových příruček, blahopřání, dobrodružná literatura.
7. třída - druhy vedlejších vět, souhrnné procvičování, vypravování podle osnovy, komiks.
8. třída - oprava slohové práce (úvaha), humor ve světové literatuře.
9. třída - oprava slohové práce, jazykověda. funkční styl prostě sdělovací.

8. 5. - 12. 5. 2017
8.5. 2017 - státní svátek
10. 5. - žáci se učí pouze do 9.25, pak následuje přesun do DJM v Ostravě (hra Josef a jeho pestrobarevný plášť - zpracování biblických motivů jinak), zpět se děti vrací kolem 13.30 (oběd v jídelně zajištěn), odpadá odpolední výuka.
12. 5. - z rodinných důvodů chybím celý den ve škole
4. třída - The Dragon Crown 11 (četba článků, PS str. 55 - 56), opakování slovíček z 11. lekce.
5. třída - upevňování znalostí z oblasti přídavných jmen, stále opakujeme vzory mladý a jarní, diktát z PS (děti ví, které cvičení si mají opakovat), oprava krátkého slohového cvičení - osobní dopis Karlu IV.
6. třída - Procvičování sloves (mluvnické kategorie), přímá a nepřímá řeč, příprava na tvorbu blahopřání. Četba vlastní knihy.
7. třída - Druhy vedlejších vět, procvičování a určování v souvětí. Rozlišení věty jednoduché a souvětí. Vypravování - jazykové prostředky, ukázky, struktura, nácvik osnovy.
8. třída - donést vytvořenou vlastní slohovou práci - Úvaha (téma : Kde se vidím na konci deváté třídy, rozhodování o tom, kam se chystám jít), převádění spisovného jazyka do nespisovného a naopak (ukázka útvarů českého jazyka).
9. třída - výběr slohových prací. Funkční styl prostě sdělovací, Písmo - krasopis, zpívaná poezie.
2. 5. - 5. 5. 2017. 
1. 5. 2017 - státní svátek. 
4. třída - The Dragon Crown 11,  Stone soup, PS str. 55 - 56, test na 1. polovinu slovíček z 11. lekce. 
5. třída - Skladba věty, stále opakujeme přídavná jména (druh měkký a tvrdý - vzor mladý, jarní),osobní dopis Karlu IV., diktát na shodu přísudku s podmětem a na koncovky podstatných jmen. Diktát na koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.
6. třída - Přímá řeč, nepřímá řeč. Blahopřání. Dobrodružná literatura. Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen a na shodu přísudku s podmětem.
7. třída - Druh vedlejších vět (příslovečná, přívlastková, doplňková, přísudková). Vypravování /jazykové prostředky, struktura, ukázky). Drama - komedie a tragédie. Diktát na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem a koncovky podstatných a přídavných jmen.
8. třída - Obecné poučení o jazyku (jazykové rodiny), školní slohová práce (úvaha), humor v literatuře. Diktát na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem a koncovky podstatných a přídavných jmen.
9. třída - Jazykověda, slovenština. Funkční styl prostě sdělovací. Regionální literatura.

24. - 28. 4. 2017
25. 4. konzultační odpoledne od 14. 00 - 17.30 hodin
4. třída - Dinosaurus - had, was, were.  Activity book str. 51 - 54. Písemná práce na slovíčka z 10. lekce.
5. třída - Přídavná jména - druhy, vzory, doplňování i/y. Opakování číslovek, diktát na koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.
6. třída - Procvičování sloves (mluvnické kategorie). Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova. Próza pro děti.
7. třída - Ironie a satira v literatuře. Druhy vedlejších vět - podmětná a předmětná. Grafické znázornění souvětí. Diktát na koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.
8. třída - Vid u sloves, přechodníky. Filmové adaptace děl, příprava na slohovou práci - úvaha.
9. třída - Předložky, spojky, částice a citoslovce. Strukturovaný životopis. České oskarové filmy.

18. 4. - 21. 4. 2017
18.4. - školení na Zš Rovniny (celý den jsem mimo školu)
4. třída - Dinosaura - had, was, were. Písemná práce na slovíčka z 9. lekce a na dny v týdnu.
5. třída - Skladba věty, neustálé opakování podstatných jmen (koncovky), shody přísudku s podmětem. Diktát na koncovky podstatných jmen a na shodu přísudku s podmětem. (J. Slanina si dopíše čtvrtletní písemnou práci, děti následně písemky dostanou domů - založte ji dětem do složky, budou ji následně potřebovat při psaní pololetní písemné práce, využijí ji na opakování učiva), děti si musí dodělat opravy v diktátech a ve školních sešitech v jazyce českém - každou chybu si opraví a zkusí zdůvodnit.)
6. třída - Slovesa (slovesné kategorie), podmiňovací způsob - procvičování. Kontrola zadané slohové práce (soukromý dopis spisovateli, hlavnímu hrdinovi - záleží na výběru jednotlivých žáků).
7. třída - Výběr slohových prací (strukturovaný životopis významných a slavných Čechů), určování druhů vedlejších vět (podmětná a předmětná). 
8. třída - Vidová slovesa, přechodníky, příprava na slohovou práci (úvaha - Jak si představuji svůj budoucí život?), diktát na koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.
9. třída - opakování všech slovních druhů, seznámení s administrativním stylem (dotazníky, úřední dopis, životopis, strukturovaný životopis), seznámení s filmovými adaptacemi českých oskarových filmů
Všem žákům připomínám, že stále v průběhu druhého pololetí mohou nosit do kabinetu čtenářské dílny či deníky (úkoly ke knihám mají zadány), dvě knihy za pololetí je minimum. Známka za dvě knihy má hodnotu F. Jakákoliv další načtená kniha se už hodnotí samostatně, známka má stále nejvyšší hodnotu.


10. 4. - 12. 4 . 2017
4. třída - Dinosaurus - had, was, were.
5. třída - Číslovky (druhy, čtení, pravopis). Opakování - pády, koncovky podstatných jmen, vzory podstatných jmen.
6. třída - soukromý dopis (slohová práce - příprava), slovesa - slovesné kategorie, podmiňovací způsob.
7. třída - Druhy vedlejších vět (předmětná a podmětná), životopis - náležitosti životopisu, životopis - vlastní, profesní, příslušníka rodiny, známé osobnosti (příprava na slohovou práci).
8. třída  - Přechodníky, vidové dvojice u sloves. Mark Twain - Dobrodružství Huckleberryho Fina (práce s textem).
9. třída - příslovce - stupňování, příslovečné spřežky.


3.4. - 7.4. 2017
4. třída - The Dragon Crown 10, Then and now - had, was, were.
5. třída - Příprava na čtvrtletní písemnou práci (shoda přísudku s podmětem, určování zájmen - najít je v textu, popř. určit druh, koncovky podstatných jmen, vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova). Číslovky - druhy, čtení číslovek, pravopis.
6. třída - Oprava čtvrtletní písemné práce, číslovky - druhy, psaní číslovek, pravopis. Dopis soukromý, Próza pro děti.
7. třída - souvětí - větné celky, grafické znázornění souvětí, spojovací výrazy. Životopis - vlastní, profesní. Velikonoce - zvyky, pranostiky, význam Velikonoc.
8. třída - Oprava čtvrtletní písemné práce, skloňování vlastních jmen cizího původu, úvaha - osnova, druhy úvah. Humor v literatuře.
9. třída - Slovesa - mluvnické kategorie, příslovce - stupňování, příslovečné spřežky, funkční styl administrativní, filmové adaptace. 
27. 3. - 31. 3. 2017
27. - 28. 3. - nepřítomnost z důvodu školení
4. třída - písemná práce na dny v týdnu a termíny - ráno, odpoledne, večer, noc, den, týden. Review C - práce s pracovním sešitem.
5. třída - diktát na koncovky podstatných jmen (děti procvičují doma na pc - zadat do googlu procvičování podstatných jmen, procvičují na ofocených listech, které jsem jim poslala domů), zájmena - osobní + ukazovací zájmeno ten. Příprava na krátké slohové vypravování o jaru. Příprava na čtvrtletní písemnou práci.
6. třída - čtvrtletní písemná práce (děti okruh úloh znají, mohou doma opakovat z pracovního sešitu, popř. z pc), Zájmena - skloňování. Vypravování podle obrázků na známky.
7. třída -  čtvrtletní písemná práce (děti okruh úloh znají, mohou doma opakovat z pracovního sešitu, popř. z pc), skladba věty (věty hlavní a věty vedlejší), čtení vlastní knihy do dílen čtení.
8. třída -  čtvrtletní písemná práce (děti okruh úloh znají, mohou doma opakovat z pracovního sešitu, popř. z pc), březen - měsíc knihy, referáty o knihách (samostatné vystoupení žáků s knížkou, kterou právě čtou).
9. třída  - číslovky - druhy a skloňování, slovesa - mluvnické kategorie. Diktát na velká písmena. Písemná práce na druhy zájmen, skloňování zájmena já, jí/ji, naší/naši. Fejeton.


20. 3. - 24. 3. 2017
4. třída - přítomný čas prostý a průběhový, písemná práce na slovíčka ze 7. lekce, čtení článku z lekce 9.
6. třída - číslovky (druhy, čtení číslovek), opakování duálových tvarů, příprava na čtvrtletní písemnou práci. Společné čtení. 
7. třída - rozvíjející větné členy, formulování žádosti, příprava na čtvrtletní písemnou práci. Legenda a cestopis.
8. třída - příprava na čtvrtletní písemnou práci, psaní a výslovnost obec. a vlastních cizích jmen, Válka v literatuře.
9. třída - čtvrtletní písemná práce, číslovky (druhy, čtení a psaní číslovek), diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu přísudku s podmětem.

13. - 17. 3. 2017
4. třída - My free time, slovíčka z 9. lekce, My hobbies
6. třída - Zájmena - skloňování, číslovky - druhy. Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen, písemná práce na duálové tvary.
7. třída - Rozvíjející větné členy (písemná práce), rozpoznávání textu podle účelu. Karel Čapek.
8. třída - Přejímání slov z cizích jazyků, opakování - synonyma, antonyma, homonyma. Válka v literatuře. Společná četba.
9. třída - Zájmena - skloňování zájmena jenž. Číslovky - druhy. Písemná práce na tvar jí/ji, naší/naši. Diktát na koncovky podstatných jmen a přídavných jmen a velká písmena.


6. - 10. 3 . 2017
4. třída - přítomný čas prostý, opakování hodin (práce s pracovním sešitem - 8. lekce), čtení článků.
6. třída  - Stupňování přídavných jmen, skloňování přídavných jmen, určování zájmen (určování jejich druhů), dílna čtení.
7. třída - slohová práce - vypravování (Co jsem dělal o jarních prázdninách), větné členy. Dílna čtení.
8. třída - Přejímání slov z cizích jazyků, synonyma, antonyma, homonyma, válka v literatuře.
9. třída - Zájmena - skloňování, určování druhů, téma tragické lásky v literatuře. Diktát na skloňování zájmena já, písemná práce na druhy zájmen.
20. - 24. 2. 2017
4. třída - What´s on TV? Present simple - questions, short answer, negative.
6. třída - Přídavná jména - stupňování, zájmena - druhy. Písemná práce na vzory přídavných jmen. Diktát na koncovky podstatných jmen a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem. Pověst, mýtus- Příprava na domácí slohovou práci - vypravování.
7, třída - Základní a rozvíjející větné členy. Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen, shodu přísudku s podmětem. Karel Čapek - společná četba.
8. třída - Poměry mezi větami hlavními. Písemná práce na druhy vedlejších vět. Diktát na shodu přísudku s podmětem a na koncovky podstatných a přídavných jmen. Synonyma, antonyma, homonyma. Literatura mezi dvěma světovými válkami. Oprava slohové práce.
9. třída - Přídavná jména (druhy, vzory), diktát na velká písmena. Písemná práce na koncovky podstatných a přídavných jmen. Literatura - současná divadla. 

13. - 17. 2. 2017
4. třída - čtvrtek: písemná práce na čas (př. 8.30 - it´s half past eight, 9. 00 - it´s nine o´clock), The Dragon Crown 7 - present simple (přítomný čas prostý), What´s on TV?
6. třída - Přídavná jména - tvoření, pravopis koncovek, písemná práce na duálové tvary + diktát na koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem, příprava na slohovou práci - vypravování.
7. třída - základní skladební dvojice, Karel Čapek, líčení. 
8. třída - slohová práce líčení (odevzdat ve čtvrtek. Téma: Můj oblíbený měsíc v roce), synonyma, antonyma a homonyma, poměry mezi větami hlavnimi, písemná práce na druhy vedlejších vět). 
9. třída - přídavná jména (druhy a vzory), písemná práce na velká písmena, diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen a shodu přísudku s podmětem, absurdní drama.

6. 2. - 10. 2. 2017
4. třída - Space school, time, timetable, The Dragon Crown 7.
6. třída - Podstatná jména - procvičování dvojného čísla (duálový tvar), podstatná jména - hromadná, pomnožná a látková. Přídavná jména - tvoření, koncovky, vzory a pravopis. Pověst a mýtus.
7. třída - základní větné členy (podmět vyjádřený a nevyjádřený, přísudek - slovesný a jmenný), Karel Čapek. Opakování - psaní velkých písmen.
8. třída - Tvoření slov - obohacování slovní zásoby (skládání, odvozování, zkracování), opakování druhů souvětí a druhů vedlejších vět. J. Wolker, P. Bezruč
9. třída - Podstatná jména ( vzory, tvary), velká písmena. Opakování duálových tvarů a podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových. Divadlo Semafor a Járy Cimrmanna. 

30. 1. - 3. 2. 2017
3.2. pololetní prázdniny. 31.1. -předávání vysvědčení v 11.40h. Pak jdou děti domů
4. třída - The Dragon Crown 6, Review B.
6. třída - Podstatná jména - dvojné číslo, procvičování. Bajky.
7. třída - Věta jednoduchá - větné členy. Psaní velkých písmen. Dílna čtení (čtenářská gramotnost)
8. třída - Samostatný větný člen, vsuvka.Básnické figury. Dílna čtení.
9. třída - Podstatná jména (vzory, tvary), diktát na předpony s,z,vz. Průřez světovou literaturou.

23. 1. - 27. 1. 2017
4. třída - uzavírání klasifikace, Space school, time, timetable.
6. třída - uzavírání klasifikace, podstatná jména - hromadná, pomnožná, látková. Slohová práce - lyžařský kurz.
7. třída - uzavírání klasifikace, věta jednoduchá - větné členy, skladební dvojice. Charakteristika - jak má vypadat lyžařský instruktor.
8. třída - uzavírání klasifikace, rozlišování souvětí - souřadné a podřadné. Samostatný větný člen.
. 9. třída - uzavírání klasifikace, obohacování slovní zásoby, přehled literatury do 19. století.


9. 1. - 13. 1. 2017
4. třída - 5. lekce, pracovní sešit do str. 30, písemka na slovíčka z celé páté lekce, The Dragon Crown - 6. lekce (nová slovíčka do slovníčku).
6. třída - 12 . 1. pololetní písemná práce (větné členy, spodoba znělosti, shoda přísudku s podmětem, diktát na vyjmenovaná slova), podstatná jména abstraktní a konkrétní, hromadná, pomnožná a látková. Bajka.
7. třída - pololetní písemná práce 11.1. (druhy zájmen, slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných a přídavných jmen. Diktát na vyjmenovaná slova a koncovky podstatných a přídavných jmen). Slova významově nadřazená, a podřazená, věty podle postoje mluvčího. Povídky B. Němcová a J. Nerudy.
8. třída - pololetní písemná práce 11.1. (slovní druhy, vyjmenovaná slova, větné členy, určení věty jednoduché a souvětí - spojovací výrazy a naznačení vh a vv, shoda přísudku s podmětem -doplnění i/y/a, diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova a shodu přísudku s podmětem), rozlišování souvětí souřadného a podřadného, P. Bezruč. 
9. třída - pololetní písemná práce (vyjmenovaná slova, doplňování u/ů/ú, slovní druhy, větné členy, druhy VV, poměry mezi větami hlavními, druhy souvětí, doplňování interpunkcí), obohacování slovní zásoby, příprava na školní slohovou práci - úvaha.
3. 1. 2017 - 6. 1. 2017
4. třída - The Dragon Crown 5. lekce, weather. Písemná práce na slovíčka z 5. lekce (všechna).
6. třída - Příprava na pololetní písemku (opakování), slovní druhy (Podstatná jména - abstraktní, konkrétní). Bajka.
7. třída  - Příprava na pololetní písemku. Skladba - věty podle postoje mluvčího (rozkazovací, přací, oznamovací, tázací). Povídky (Jan Neruda, Božena Němcová).
8. třída - Příprava na pololetní písemku. Souvětí souřadné a podřadné. P. Bezruč.
9. třída - Příprava na pololetní písemku. Podstatná jména (vzory, tvary). Drama - Osvobozené divadlo. Semafor.

19. 12. - 22. 12. 2016
4. třída - přítomný čas průběhový, slovíčka 5. lekce, opakování článků, vypravování o Vánocích a tradicích ve Velké Británii, Austrálii, USA, Kanadě a u nás.
6. třída - práce s ukázkami ke čtenářské gramotnosti (pohádky), vyprávění o Vánocích, opakování větných členů a rozpoznávání souvětí.
7. třída - práce s ukázkami ke čtenářské gramotnosti (fantasy literatura), opakování slovních druhů, synonyma, homonyma, vypravování o Vánocích.
8. třída - práce s ukázkami ke čtenářské gramotnosti (lyrika), opakování větných členů a určování souvětí a vět jednoduchých, vypravování o Vánocích.
22. 12. výlet do Olomouce (vánoční trhy)
9. třída - práce s ukázkami ke čtenářské gramotnosti (drama), opakování interpunkcí ve větách, vypravování o Vánocích.
Krásné prožití svátků vánočních a v roce 2017 pevné zdraví, spokojenost a životní úspěchy. :-)


12. 12. - 16. 12. 2016
4. třída - The dragon crown 5, weather, přítomný čas průběhový.
6. třída - Určování vět hlavních a vedlejších, inzerát, zpráva, Vánoce - zvyky a pranostiky. Slohová práce - příprava.
7. třída - Jednoznačná a mnohoznačná slova (synonyma, antonyma, homonyma), příprava na slohovou práci (charakteristiku), Vánoce - zvyky, obyčeje.
8. třída - Opakování poměrů, druhy lyriky (Sova, Šrámek, Neumann).
9. třída - Zásady psaní čárky, věty podle postoje mluvčího. Příprava na slohovou práci - úvaha. Drama, výstavba dramatu.

5. 12. - 9. 12. 2016
4. třída - The dragon crown - On holiday. Písemná práce na slovíčka ze 4. lekce (první polovina slovíček), práce s učebnicí str. 23 - 25
6. třída - souvětí a věta jednoduchá, diktát na spodobu znělosti (koblich - koblih..), Vánoce - pranostiky, zvyky a obyčeje. Příprava na slohovou práci - vypravování s tematikou Vánoc.
7. třída - slova mnohoznačná a jednoznačná, synonyma, antonyma, homonyma. Diktát na koncovky podstatných a přídavných a na shodu přísudku s podmětem. Příprava na slohovou práci - charakteristika. Pohádky O. Wilda.
8. třída - významový poměr mezi větami, Fikce a skutečnost v literatuře. Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen.
9. třída - Zásady psaní čárek, věty podle postoje mluvčího. Příroda a sport v literatuře. Diktát na velká písmena.
28. 11. - 2. 12. 2016
4. třída - 4. lekce (slovíčka, článek), písemka na slovíčka z třetí lekce. Přítomný čas prostý.
6. třída - souvětí a věta jednoduchá, čtvrtletní písemná práce - diktát na vyjmenovaná slova a spodobu znělosti. Dílna čtení. Oprava slohové práce.
7. třída - čtvrtletní písemná práce. Jednoznačná a mnohoznačná slova. Oprava slohové práce, dílna čtení.
8. třída - čtvrtletní písemná práce. oprava slohové práce. Romantismus v literatuře.
9. třída - čtvrtletní písemná práce, moderní poezie, soukromý dopis.

21. 11. - 25. 11. 2016
4. třída - My town (prepositions), písemná práce na slovíčka z třetí lekce, activity book str. 20 - 22
6. třída - osobní dopis (autorovi nebo režisérovi knihy/filmu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti), spodoba znělosti (diktát), básnické prostředky, příprava na čtvrtletní písemnou práci.
7. třída - pravopis psaní velkých písmen ve vlastních jménech, předložky - citoslovce. Popis uměleckého díla (film Sirotčinec slečny Peregrinové), sci - fi literatura (Tolkien, Rowlingová). Příprava na čtvrtletní písemnou práci.
8. třída - Nahrazování vedlejších vět větným členem, charakteristika literární postavy z knihy Sirotčinec slečny Peregrinové. Příprava na čtvrtletní písemnou práci.
25. 11. - vánoční trhy
9. třída - druhy VV, souřadné poměry, úvaha, moderní poezie, příprava na čtvrtletní písemnou práci.

21. 11. - 25. 11. 2016
4. třída - My town - prepositions, str. 20 - 22. Písemná práce na slovíčka z třetí lekce.
6. třída -

7. 11. - 11. 11. 2016
4. třída - The Dragon crown,  Present simple - zápor. Písemná práce na slovíčka z třetí lekce (polovina slovíček).
6. třída - Spisovná a nespisovná výslovnost - spodoba znělosti. Básnické prostředky. Písemná práce na větné členy. Diktát na vyjmenovaná slova.
7. třída - Pravopis velkých písmen, psaní velkých písmen ve vlastních jmen. Fantasy literatura. Diktát na vyjmenovaná slova. Písemná práce na mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen.
8. třída - Konzultace (14. 00 - 17. 30) 8. 11. 2016, Dopravní hřiště - čtvrtek 10 .11. od 10.- 12. hodin.
Tvorba souvětí podle grafů, významové poměry mezi VH. Dílny čtení. Diktát na vyjmenovaná slova. Písemná práce na větné členy. 
9. třída - Věta jednočlenná a souvětí, druhy vedlejších vět. Moderní poezie. Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen. Písemná práce na určování druhů souvětí a grafické znázornění. 

31. 10. - 4. 11. 2016
4. třída - be healthy- present simple - negative. Slovíčka 2. lekce a slovíčka z lekce 1. 
6. třída - Zvuková stránka jazyka (slovo, slabika, hláska a písmeno). Verbální a neverbální komunikace. Básnické prostředky (epiteton, metafora, přirovnání, personifikace). Diktát na vyjmenovaná slova. Písemná práce na větné členy.
7. třída - další neohebné slovní druhy. Práce s pravidly českého pravopisu. sci - fi literatura (J. Verne). Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen. Písemná práce na mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen.
8. třída - významové poměry mezi vh. Druhy vedlejších vět. Romantismus v literatuře. Vypravování. Diktát na koncovky podstatných a přídavných jmen a na vyjmenovaná slova. Písemná práce - větné členy.
9. třída - věta jednočlenná a souvětí. Druhy vedlejších vět. Příroda a sport v literatuře. Diktát na vyjmenovaná slova a druhy vedlejších vět. Písemná práce na větné členy. 

17. - 21. 10. 2016
4. třída -  What´sin the house? Is there....? Are there... ? Preposiotions - in, under, behind, on. Activity book - str. 10, 11.
6. třída - Rozvrstvení jazyka - spisovná a nespisovná složka. Popis osoby, předměty.Pohádky - umělá, lidová.  Pohádkový příběh.
7. třída - Slovesa - mluvnické kategorie, slovesný rod. Příslovce - tvoření, stupňování, příslovečné spřežky.
8. třída -  Nahrazování vedlejších vět větným členem, interpunkce v souvětí. Mé roční období - kresba a text.
9. třída - Větné členy (podmět, předmět, přísudek, příslovečné určení, doplněk). Školní slohová práce - vypravování. Deník v literatuře.

10. - 14. 10. 2016
4. třída - What´s in the house? Is there...? Are there...? Děti píší ve čtvrtek písemku na slovíčka - tentokrát dalších 9 slovíček z 1. lekce a opět si napíší otázky s can a vytvoří odpovědi.
6. třída - Pohádkový příběh, vytváření vlastní pohádky. Opakování větných členů a vyjmenovaných slov.
7. třída - Slovesa - mluvnické kategorie. Písemná práce na koncovky podstatných a přídavných jmen (zopakovat vzory), diktát na vyjmenovaná slova a koncovky podstatných a přídavných jmen. Balada - Kytice (K.J.Erben)
8. třída - druhy vedlejších vět. Děti si budou stále opakovat větné členy (po, př, pt, pu, pk, do) a vyjmenovaná slova. V tomto týdnu mají dopravní hřiště, Bludiště v ČT a v pátek jedou do Polska. Spoléhám na rodiče, že dohlédnou na přípravu k jazyce českém doma.
9. třída - opakování větných členů - písemka. Opakování neustálé vyjmenovaných slov - diktát. Deník v literatuře (četba A. Fankové). Příprava na slohovou práci (vypravování).

3. 10. - 7. 10. 2016
4. třída - Triathlon - can, can´t, questions. The Dragon Crown 1 - aktivity book str. 8 - 9.
6. třída - skladba: rozvíjející větné členy, dílny čtení, popis děje a předmětu. Pohádka - lidová, umělá, pohádkový příběh.
7. třída - tvarosloví - zájmena, skloňování zájmena jenž. Balada - lidová a umělá, dílny čtení. Výpisky a citáty.
8. třída - opakování mluvnických jevů : i/y, ú/ů, mě/mně, bě/bje, vě/ vje, pě. Líčení - nácvik vnímání všemi smysly. Drama - Shakespeare.
9. třída - věta jednoduchá a souvětí. Rétorika v praxi (vystoupení žáků s přečtenými kniha, popř. s články z časopisů), žánry v díle K. a J. Čapka.

26. - 30. 9. 2016
4. třída - Sports time - can, can´t questions, aktivity book str. 6. - 7. Písemná práce na can a can ´t - čtvrtek. (děti dostanou otázky typu - Např. Umíš plavat? :napíší otázku s can a pravdivou odpověď).
6. třída - Rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení), v úterý kontrola domácího úkolu na podmět, přísudek a přívlastek. Děti si stále doma opakují vyjmenovaná slova, v sešitě na diktáty a písemky už mají cvičení, která jim běžně doma můžete dávat na psaní.
7. třída - Opakování tvarosloví (mluvnické kategorie u podstatných a přídavných jmen), opakování vyjmenovaných slov.
8. třída - Opakování mluvnických jevů - i/y, ú/ů, mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje. Diktát na vyjmenovaná slova. Písemka na větné členy (podmět, přísudek - jmenný a slovesně jmenný). Mluvený projev - verbální a neverbální komunikace, zásady projevu. Starověké a středověké literární památky.
9. třída - Věta jednoduchá, souvětí. Větné členy. Diktát - vyjmenovaná slova. Písemka - doplňování i/y: vyjmenovaná slova. Sci - fi v dílech Karla Čapka. Funkční styly - opakování. Příprava na přijímací zkoušky.


19. 9. - 23. 9. 2016
4. třída - Music time, užívání slovesa can - umím, can´ t - neumím. Tvoření vět oznamovacích s těmito tvary. Písemná práce na slovíčka, která děti mají zapsaná ve slovníčku - slovesa pohybu (run, swim, ski, skate) + can nebo can´ t, četba článků a zpívání písniček.
6. třída - Opakování základní skladební dvojice (podmět, přísudek), rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení), diktát č. 2 - vyjmenovaná slova. Písemka č. 2 - základní skladební dvojice. Dílna čtení.
7. třída - Slovní druhy, opakování mluvnických kategorií u podstatných a přídavných jmen, ústní lidová slovesnost. Komunikace - pozdravy. Dílny čtení. Diktát č. 2 - vyjmenovaná slova. Písemná práce - doplnování i,y.
8. třída - Rozvíjející větné členy, diktát - vyjmenovaná slova, písemná práce - doplnování i, y. Práce s literárním textem - epos. Charakteristika populární osobnosti (příprava na tvorbu plakátu).
9. třída - Slovní druhy, diktát - vyjmenovaná slova, písemná práce - doplnování i, y, u/ú/ů, fantasy literatura, dílny čtení. Vypravování.

12. 9. - 16. 9. 2016
4. třída - Music time, hudební nástroje, kniha str. 4. Čtení a poslech. Ve čtvrtek písemka na pět slovíček musical instruments (děti mají slovíčka zapsaná ve slovníčku, včetně výslovnosti a českého překladu).
6. třída - diktát na vyjmenovaná slova (děti si mohou přehled vyjmenovaných slov vytisknout a vlepit do školního sešitu, první dva diktáty budou moci psát s touto pomůckou, třetí diktát v řadě už bude bez této pomůcky), písemka na podmět a přísudek (děti si tento jev mohou procvičit i na dú, který dostaly), skladba (podmět, přísudek, přívlastek), literární druhy -lyrika, epika, drama.
7. třída - tvarosloví (opakování slovních druhů) , diktát na vyjmenovaná slova + písemka na doplňování i/y v textu, ústní lidová slovesnost v literatuře.
8. třída - opakování mluvnických jevů - i/y, ú/ů/u, mě/mně, bě/bje, pě, vje/vě, diktát na vyjmenovaná slova, písemná práce na doplňování i/y v textu (vyjmenovaná slova), literární druhy a žánry v literatuře.
9. třída - Indoevropské jazyky /členění/, diktát na vyjmenovaná slova, písemná práce na doplňování i/y v textu, dílny čtení (četba knihy z knihovny, ze čtečky, popř. vlastní), fantasy literatura.
27. 9. společné třídní schůzky začátek v 16.00 hodin.

5. - 9. 9. 2016
4. třída - opakování Chit Chatu 1, upevňování znalostí z loňského roku, opakování slovíček, písniček, říkánek.
6. třída - seznámení s učivem 6. třídy, opakování skladby, opakování slohových útvarů, úvod do literatury. Seznámení s pravidly v dílnách čtení a v knihovně.
7. třída - seznámení s učivem 7. ročníku, opakování celku - vyjmenovaná slova, úvod do slohu, úvod do literatury. seznámení s požadavky na školní rok 2016-2017.
8. třída - seznámení s učivem 8. ročníku, opakování vyjmenovaných slov, ú-ů-u, úvod do slohu, úvod do literatury. Seznámení s pravidly v dílnách čtení a v knihovně.
9. třída - úvod do učiva 9. třídy, opakování - vyjmenovaná slova, úvod do literatury, úvod do slohu. Seznámení s pravidly v knihovně a v dílnách čtení. Nastavení pravidel pro přípravný kurz na přijímací zkoušky.