Školní poradenství

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit ve škole příjemnou pozitivní atmosféru a přispět tak ke zdravému vývoji dětí. Naší snahou je pomoci všem dětem, které školu navštěvují, a to jak v oblasti podpory jejich školní úspěšnosti a výběru budoucího povolání, tak v oblasti výchovné a sociální. Aby byla naše práce úspěšná, je pro nás velmi důležitá komunikace a spolupráce s Vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosíme Vás tedy, obracejte se na nás se záležitostmi, ve kterých bychom Vám mohli v rámci naší odbornosti poradit, nebo které vnímáte jako problematické. 

Na naší škole jsou v souladu s § 7 vyhlášky 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních tyto poradenské služby poskytovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří pracují zejména se žáky naší školy a spolupracují s jejich rodiči, dále s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Výchovným poradce a speciální pedagog

 • Kariérové poradenství – poskytování individuálních konzultací žákům a jejich rodičům zaměřené na to, jaký typ školy je pro žáka vhodný a jaké informace jsou významné pro konečný výběr střední školy
 • Přijímací řízení v aktuálním roce - ZDE
 • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – především zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, evidence zpráv z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních a koordinace vzniku a plnění individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky s podpůrnými opatřeními na naší škole. 

  Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvářena podpůrná opatření - prvního až pátého stupně.
 • http://www.msmt.cz/vzdelavani/podpurna-opatreni
 • http://www.nuv.cz/t/podpurna-opatreni
 • Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané – ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky

 

Výchovný poradce a speciální pedagog: 

Mgr. Marcela Čapková ,  capkova@skoladvory.cz

Školní metodik prevence

 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole – agrese, šikana, kyberšikana
 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Projevy rasové a menšinové intolerance 
 • Záškoláctví
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou – řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14, k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • Poruchy příjmu potravy
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání 
 • Sexuální rizikové chování
 • Řešení dalších problémových situací ve škole – zejména se spolu s třídním učitelem podílí na řešení závažných přestupků proti školnímu řádu žáků a jednání s jejich rodiči.Školní metodik prevence: 

Hanková Pavlína, DiS.

Comments