Přírodovědné obory na ZŠ

Projekt ukončen


Vážení rodiče a přátelé naší školy,

dovolte, abychom Vás seznámili s průběhem a výsledky EU projektu nazvaného „Přírodovědné obory na ZŠ“, který byl na naší škole realizován v období 05/2012 až 09/2014. Projekt byl zaměřen na přírodovědné obory – matematiku, fyziku, chemii a přírodopis. Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro výuku přírodovědných oborů, zpestřit vyučovací hodiny, nabídnout dětem něco navíc nad rámec běžné výuky, a zvýšit tak jejich zájem o tyto oblasti.

S pomocí finančních prostředků získaných v rámci tohoto projektu jsme mohli vybudovat novou učebnu fyziky - chemie a zakoupit nové pomůcky do kabinetů fyziky, chemie a přírodopisu.

Učebnu a pomůcky pravidelně využíváme při výuce. Tím se výuka těchto předmětů stala zábavnější a názornější. V průběhu realizace projektu novou učebnu  a pomůcky využívali všichni žáci 2. stupně a je tomu tak i po ukončení realizace projektu.

Díky nové učebně a pomůckám jsme mohli do učebního plánu zařadit nové volitelné a nepovinné předměty - matematicko-fyzikální praktika, chemická praktika, přírodopisná praktika a zájmový útvar seminář z matematiky.

Umožnilo nám to podpořit děti, které projevovaly o tyto předměty zvýšený zájem nebo v nich naopak potřebovaly větší podporu. Během trvání projektu navštěvovalo tyto předměty 79 žáků.

S využitím nových pomůcek připravili naši vyučující zajímavé praktické pokusy. Část z nich jsme pak mohli nechat profesionálně nahrát na DVD. To nám umožní opakovaně provádět i pokusy náročné na materiál, provedení či bezpečnost. Zároveň některé nahrávky slouží jako předloha pro provádění pokusů dětmi. Natočeno bylo celkem 10 DVD s fyzikálními, chemickými a přírodopisnými pokusy.

Při volbě střední školy napomohla našim žákům partnerská spolupráce se SPŠ Ostrov a SOU stavebním Karlovy Vary. V rámci této spolupráce se uskutečnily podrobné exkurze žáků 8. a 9. ročníků v prostorách těchto škol, praktické dílny pod odborným vedením pedagogů z partnerských škol a ukázky užití ICT techniky s přímou vazbou na současnou běžnou praxi v technických oborech. Naši žáci se tak prakticky mohli seznámit s náplní studia na těchto školách.  Za dobu trvání projektu se těchto aktivit zúčastnilo 90 žáků 8. a 9. tříd naší školy.

 

Žáci 8. a 9. ročníků pracují v dílnách SPŠ Ostrov

       Další aktivitou učitelů byla tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Vyučující vytvořili celkem 52 těchto materiálů, které doplňují a zpestřují výuku. 

Digitální učební materiály jsou u dětí velmi oblíbené, a tak jsou skutečně velkým přínosem a budou stejně jako DVD využívány i po skončení projektu.

Žáci 8. a 9. ročníků v rámci projektu absolvovali testy klíčových kompetencí společnosti Scio. Výsledky těchto testů byly pro ně dalším vodítkem při následné volbě střední školy.   

Součástí projektu byly i zajímavé fyzikální, chemické a přírodovědné exkurze. Doprava na ně byla hrazena z rozpočtu projektu, a tak žáci nesli pouze náklady na vstupné. Se svými vyučujícími navštívili např. Národní technické muzeum v Praze, Techmánii v Plzni, ZOO v Praze i v Plzni a IQ park v Liberci. Za dobu trvání projektu se uskutečnilo celkem 14 exkurzí a zúčastnilo se jich celkem 425 žáků 2. stupně.


        Žáci cestou na exkurzi do Techmanie v Plzni


         
        Exkurze - ekologická skládka odpadu v Černošíně

 Standardní součástí EU projektů ve školách je téměř vždy DVPP = další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ne jinak tomu bylo i u nás. Vyučující matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu absolvovali celkem 12 seminářů a kurzů, na nichž získali nové podněty a dovednosti pro zkvalitnění,   zpestření a zefektivnění výuky.


Období realizace: 05/2012 - konec roku 2014

Celkový objem financí: 1 619 976,-

Popis projektu:

Projekt je jednoznačně zacílený na podporu přírodovědných předmětů - M, Fy, CH a Př. Hodnotící komisí byl shledán jako velmi kvalitní a schválen zastupitelstvem karlovarského kraje.

Škola díky němu získala prostředky na spolufinancování nové společné učebny fyziky a chemie, kde již od září 2012 probíhá výuka.

Velký přínos má projekt pro vybavení a pomůcky  kabinetů fyziky, chemie a přírodopisu. Jedná se o pomůcky za více než 300 tisíc korun. V září 2012 probíhá výběrové řízení na jejich dodání.

Žáci se budou moci 2x do roku bezplatně zúčastnit zajímavé exkurze v rámci výuky podporovaných předmětů.

V neposlední řadě jsme mohli do učebního plánu zařadit nové volitelné či nepovinné předměty - matematicko-fyzikální praktika, chemická praktika, přírodopisná praktika a zájmový útvar seminář z matematiky.

Partnery projektu jsou Střední průmyslová škola Ostrov a Střední odborná škola stavební Karlovy Vary. Na těchto školách se budou moct naši žáci seznámit s náplní výuky technicky zaměřených oborů.


Činnosti projektu ve školním roce 2012/13

Během celého roku bylo "projektově" velmi živo. Probíhalo mnoho činností.

Základním posunem byla renovace staré odborné učebny chemie tak, že vznikla nová moderní učebna společná pro chemii a fyziku. V ní pak již probíhala výuka.

Dalším krokem byl nákup velkého množství pomůcek pro výuku v přírodopisu, fyzice a chemii. Jejich nákup byl realizován prostřednictvím vypsání výběrových řízení. Po nutném opakování výzev k podávání nabídek jsme nákup realizovali a ve škole nám přibyly pomůcky za cca 300.000,-.

Průběžně probíhala výuka v nových předmětech, které vznikly na podporu přírodovědných oborů a slouží nejen pro aktuální rozvoj žáků, ale i jako prostor pro ověřování jejich vzdělávacího obsahu a přípravu osnov pro realizaci předmětů i po ukončení projektu. Těmito předměty jsou Matematicko - fyzikální praktika, Chemická a přírodopisná praktika a dále zájmový útvar Seminář z matematiky.

Velmi zajímavými se staly aktivity spojené s našimi partnery - SPŠ Ostrov a SOŠ a SOU stavební Karlovy Vary. V 1.pololetí byli naši osmáci a deváťáci na těchto školách na exkurzích a ve druhém pak pro ně vyučující připravili "praktické dílny", kde si mohli vyzkoušet, co znamená studium na daných školách.

Přitažlivými také byly "předmětové exkurze", které všichni žáci během roku absolvovali dvě a  při nichž navštívili řadu míst nějakým způsobem spojených s přírodovědnými obory. Jednalo se například o čističku odpadních vod, chemičku, skládku odpadu s recyklační linkou a plzeňskou výstavu Techmánie. Doprava byla hrazena z finančních prostředků projektu.

Na konci roku a na začátku letních prázdnin se také rozjela další důležitá aktivita - nahrávání DVD s realizovanými pokusy z oblasti přírodovědných oborů. V prvním kole se jednalo o přírodopis.

Z hlediska činností s žáky školy probíhá projekt podle plánu. K určité změně harmonogramu muselo dojít v oblasti dalšího vzdělávání učitelů a při tvorbě DUMů (digitálních učebních materiálů). Ale zde se nám s koncem roku již podařilo začít. Důvodem byly nutné změny v personálním obsazení na místech učitelů zapojených do projektu.

Činnosti projektu ve školním roce 2013/14
Nadále pokračuje činnost v nových předmětech, intenzivněji pracujeme na vytváření DUMů a byly nahrány další pokusy.
Děti již absolvovali další předmětové exkurze. Šesťáci si byly prohlédnout, co se děje s odpadem na skládce v Černošíně a sedmáci byli v plzeňské ZOO.
Žáci v nové osmé třídě si v rámci exkurzí prohlédli partnerské školy. V SPŠ Ostrov si již vyzkoušeli práci v jejich dílnách.

Comments