Přijímání žáků, odklad

Zápis do 1. třídy a do 0. třídy pro školní rok 2020/21

Vzhledem k současným mimořádným opatřením budeme 

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
.
Aktuálně chystáme online aplikaci pro zápis, ale bude samozřejmě možné fyzicky vyplnit žádost o přijetí a doručit ji.

Období pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude dostatečně dlouhé - od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

0. třída má stejný postup, jako zápis do 1. třídy, pouze jsou níže uvedena kritéria pro přijetí. 


Žádost bude možné doručit následujícími způsoby:

1. podání přes aplikaci Zápisy online (připravujeme)

2. do datové schránky školy (ijnmmkf),

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. poštou,

5. osobní podání


Přílohou žádosti o přijetí je vyplněný Zápisový list.

Při jiném, než osobním podání bude nezbytnou přílohou žádosti také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce. Při osobním podání si kopie uděláme na místě.


Formuláře žádosti a Zápisového listu jsou ke stažení na konci tohoto článku. Kdo nemá možnost je vytisknout, dostane je prázdné k vyplnění na vyžádání ve škole


Průběh zápisu
  • zákonní zástupci doručí do školy příslušné formuláře
  • škola vyhotoví rozhodnutí o přijetí a zajistí předání zákonným zástupcům
Zápis do 0. třídy, přípravný ročník

Pro přijetí do 0. třídy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení.


V případě zájmu převyšujícího počet míst (15), budou přijaty děti podle daných kritérií.


Přednostně budou do 0. ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, stanoveném obecně závaznou vyhláška č. 11/2007,kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Karlovy Vary.


V případě volné kapacity do určeného počtu 15 žáků se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí od nejdůležitějšího):

  1. Trvalý pobyt žáka v Karlových Varech a pro školní rok 2020/2021 žádá o odklad školní docházky.

  2. Žák je zapsán do 1. ročníku ve škole ZŠ K. Vary, 1. máje 1 a pro školní rok 2020/2021 žádá o odklad plnění školní docházky.

  3. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy. 

Rozhodujícím podkritériem k bodu 3 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

  1. Dojezdová vzdálenost z místa trvalého bydliště ke vchodu do budovy ZŠ K. Vary, 1. máje 1, přičemž přednost má dítě s trvalým pobytem blíže této budově. 


K rozhodnutí o přijetí do 0. třídy bude možné přistoupit až po uplynutí celé lhůty - tedy po skončení dubna.Přijímání žáků

1. ročník
Do 1. ročníku jsou žáci přijímáni na základě zápisu, který se koná podle školského zákona vždy v době od 1.  do 30. dubna Zapsat dítě do 1.ročníku je ze zákona povinností těch rodičů, jejichž dítě do začátku následujícího školního roku (1.9.) dosáhne věku 6 let.
O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Přednostně jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Zápis na naší škole  - běžná forma - přítomnost dětí a krátké plnění jednoduchých úkolů s paní učitelkou, je přínosné především z důvodu možného doporučení ke zvážení možnosti odkladu školní docházky po případné následné návštěvě pedagogicko - psychologické poradny nebo pedagogického centra.
Žáka lze zapsat i bez jeho přítomnosti.
Doklady - rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce

Formulář Žádosti o přijetí a Zápisový list stáhněte na konci tohoto článku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. 

Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Pozor -  povinnost dvou doporučení.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. 

Žádost o odklad by měla být podána v době zápisu, tedy od 1. do 30.4.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, měl by posouzení provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. 
Optimální  posouzení školní zralosti je na konci května, protože cca 5 měsíců je vzhledem k vývoji dítěte dlouhá doba.

Pozor - i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a až následně podat řediteli školy žádost o odklad.

Formulář Žádosti o odklad stáhněte na konci tohoto článku.

Přestup z jiné školy 
Do všech ročníků mimo 1. jsou žáci přijímáni na základě žádosti o přestup, kterou podává zákonný zástupce dítěte. Přednostně jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Při přijímaní žáka ke vzdělávání v naší škole vyplní zápisní list a podává žádost o přijetí.
Doklady - rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce.

Formulář Žádosti o přestup a Zápisový list stáhněte na konci tohoto článku. 
ĉ
Jiří Kopárek,
1. 4. 2020 7:00
ĉ
Jiří Kopárek,
23. 3. 2020 7:46
ĉ
Jiří Kopárek,
7. 3. 2018 5:16
ĉ
Jiří Kopárek,
23. 3. 2020 7:46
Comments