O nás

V naší škole nabízíme dětem pěkné prostředí s příjemnou atmosférou a moderním technickým zázemím. Naši učitelé se snaží být vstřícní jak k dětem, tak i k rodičům. 
Děti mohou chodit do školní družiny až do 5.ročníku a zúčastňovat se různých zájmových kroužků včetně péče o zvířátka ve školním ZOO koutku.
Třídy, družina, jídelna i tělocvičny jsou u nás pohromadě a děti  nikam nepřecházejí.
Výuka anglického jazyka probíhá již od 1.třídy. Máme bohaté zkušenosti s výukou dětí s různými výukovými obtížemi. Velmi dbáme o atmosféru ve škole a snažíme se předcházet vzniku nežádoucího chování mezi dětmi.
.
Podle aktuální situace zřizujeme speciální třídy, pro žáky s poruchami učení. Učivo je v nich stejné jako v jiných třídách. Rozdíl je v používaných metodách výuky. Velkým přínosem pro děti v těchto třídách  také jejich počet, který nepřesáhne 14. Důležitá zjištění a východiska pro stanovení směru rozvoje školy
  • V současné době jsou kontakty a komunikace mezi dětmi, učiteli a dospělými obecně stále problematičtější a konfliktnější. 
  • Jedním z prvotních požadavků na základní vzdělávání je příprava žáků na stále potřebnější celoživotní vzdělávání. 
  • Velká část žáků a někteří rodiče nahlíží na školu jako na jakési nutné zlo. 
  • V posledních letech se stále zvyšuje podíl žáků s vývojovými poruchami učení a sekundárními výukovými problémy.
Cílem v dalším rozvoji školy je zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání při stálém důrazu na utváření příjemného klimatu, zajištění pocitu bezpečí a důvěry. 

Současnou situaci v základním vzdělávání vnímáme tak, že pro dosažení hlavního cíle je nezbytné vytvoření pohodové, příjemné, ale zároveň tvůrčí atmosféry ve škole. Toho lze dosáhnout pouze se vztahem důvěry mezi žáky a učiteli a následně i rodiči. Proto je důležité vzdělávání a výcvik pedagogických pracovníků. Jedná se především o oblast komunikace a práce s třídními kolektivy i žáky jako jednotlivci.


Místní a materiální podmínky

Jsme úplná základní škola s třídami v 1. až 9. ročníku a navíc s přípravným ročníkem. Součástí školy je družina pro žáky do 5. ročníku.

V roce 2016 bylo škole 120 let od jejího vzniku. Nachází se na západním kraji města - ve čtvrti Dvory, proto do naší spádové oblasti patří i několik blízkých menších obcí. Škola je výborně dostupná prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Budova školy 1. máje ve Dvorech prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí, po které působí zvláště v interiéru příjemným dojmem. Podstatným způsobem byla změněna vnitřní dispozice objektu, byly přistavěny šatny, kuchyň s jídelnou a především velká nová tělocvična propojená s budovou školy průchodem nad místní komunikací . Menší stará tělocvična byla opravena. V současné době bohužel není k dispozici dostačující venkovní sportovní zázemí. Částečně tento nedostatek kompenzuje školní zahrada využívaná žáky během vyučování, přestávek a pobytu ve školní družině. S budovou je krytým koridorem spojena budova Závodní 4, kde jsou umístěny přípravné třídy, keramická dílna a služební byty.

Kromě klasických učeben využívají žáci odborné učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy,  informatiky, přírodopisu,  cvičnou kuchyňku a dílny. Během školního roku 2018/19 by měla být zbudována učebna jazyků a rozjíždí se i projekt na učebnu společnou pro zeměpis a přírodopis.

Učebny jsou prostorné a umožňují vyučujícím zařazovat do výuky různé aktivizující činnosti.

Pro využití dětmi i vyučujícími máme školní knihovnu. 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.

Žákům nabízena řada zájmových kroužků.

Ze školy je velmi dobře dostupná Krajská knihovna, což nám umožňuje častou účast na besedách a dalších akcích, které pořádá.

Pedagogičtí pracovníci mají dispozici 2 – 3 místné kabinety.

Celková maximální kapacita školy při počtu 30 žáků ve třídě je stanovena na 420.  

Naše děti
Většinu žáků tvoří přirozeně děti ze Dvorů a Doubí. K těm přibývají další z blízkých obcí, a to hlavně z Jenišova a Hor. Žákům s bydlištěm mimo naši spádovou oblast, kteří k nám přicházejí, často nesvědčí anonymnější prostředí velkých škol a spolu se svými rodiči u nás hledají klidnější rodinnou atmosféru. Velmi často mají naše děti ztíženo vzdělávání vývojovými poruchami učení a sekundárními výukovými problémy (snadná unavitelnost, pomalejší psychomotorické tempo, emoční problémy, poruchy pozornosti).
Comments