Ekologie ve škole

Realizace EVVO na naší škole

Na naší škole je výuka realizována hlavně v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni a v předmětu přírodopis , zeměpis na 2. stupni. Témata environmentální výchovy se objevují v dalších předmětech zařazených do vzdělávací oblasti Člověk a příroda ( v jednotlivých tématech předmětu chemie, zeměpis, fyzika ), také v tématech předmětu praktické činnosti, výtvarná výchova a člověk ve společnosti.
Další témata environmentální výchovy se objevují v ostatních předmětech dle zájmu vyučujících (př. anglický jazyk, dějepis, …).
Začlenění EVVO do ŠVP:. Hlavní teze environmentální výchovy jsou obsaženy v pojetí ŠVP a v prioritách školy. EVVO se prolíná také do vymezení klíčových kompetencí a přímo je pak obsažena v průřezovém tématu environmentální výchova.Všechna průřezová témata jsme integrovali do vzdělávacího obsahu vyučovaných předmětů, a to do tematických okruhů, se kterými úzce souvisí.
EV na naší škole je realizována mimo výuky v jednotlivých předmětech takto:
1) třídění odpadu - kdy v každé třídě jsou koše na vytřídění papíru a plastu. Dále pak sběrem drobného elektroodpadu, použitých baterií a tonerů.
2) Významné dny EVVO - každý měsíc jsou realizovány různou formou významné dny spojené s environmentální výchovou a osvětou. Při nich spolupracují s koordinátorem EVVO ostatní vyučující. (zejména se tato témata prolínají s projekty ve výtvarné výchově, přírodopisu, zeměpisu, pracovních činnostech a anglickém jazyce )
3) Zookoutek - v současné době chováme v zookoutku 15 druhů různých zvířat. Žáci školy se mohou o velké přestávce přijít podívat do našeho zookoutku a mít kontakt s většinou chovaných zvířat. V neposlední řadě působí pro velký zájem ve dvou dnech (pondělí a čtvrtek) školní kroužek.

Podřízené stránky (1): EKO - aktuality
Comments