LIKABEHANDLINGSPLAN
MALMÖ LATINSKOLA 

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra

i en anda av gemenskap.”

(FN, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 1)Giltighetstid  201780820—20190621

Upprättad i enlighet med Skollagen (2010:800 6 kap   8§).

Upprättad av Likabehandlingsgruppen i samråd med elever och   personal.

Malmö latinskola tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen  (2010:800).